Kế hoạch thanh tra năm 2018 trong toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch. Việc theo dõi, kiểm soát và thẩm định các cuộc thanh tra do các sở, ngành và các cơ quan thanh tra ban hành đã được quan tâm, chú trọng...

Cụ thể, năm 2018, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 114 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 282 đơn vị; 3.053 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.212 tổ chức, cá nhân.

Trong đó, về thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh tiến hành 24 cuộc trên các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế; đến nay đã kết thúc 20 cuộc, ban hành kết luận thanh tra đối với 16 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 42.900 triệu đồng; yêu cầu xử lý hành chính đối với 01 tập thể, 52 cá nhân có sai phạm.

Thanh tra các sở, ngành, địa phương triển khai 90 cuộc thanh tra hành chính trong công tác quản lý theo ngành, lĩnh vực. Đến nay, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 69 cuộc, 54 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 8.467 triệu đồng, 130,19 ha đất các loại; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc với 04 đối tượng, yêu cầu xử lý hành chính 06 tập thể, 127 cá nhân.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Đồng thời, về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã tiến hành 3.053 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.212 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra phát hiện 2.787 tố chức, cá nhân có vi phạm với số tiền sai phạm 8.344 triệu đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 6.964 triệu đồng, xử lý bằng biện pháp tài chính khác 1.380 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị ban hành 2.690 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 12.395 triệu đồng.

Đi đôi với công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang còn thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Theo đó, năm 2018, toàn ngành Thanh tra tổ chức thực hiện 180 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra với tổng số tiền sai phạm là 55.936 triệu đồng, 1.201.901m2 đất các loại. Kết quả, đã thực hiện xong 163 kết luận, quyết định, đạt tỷ lệ 90,5% (đã thu hồi 13.580 triệu đồng vào ngân sách nhà nước, 15.303m2 đất; xử lý bằng các biện pháp tài chính khác số tiền 39.785 triệu đồng và 1.162.931m2 đất).

Có thể khẳng định, năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại, như: Một số cuộc thanh tra triển khai, ban hành kết luận chậm; việc thực hiện chế độ báo cáo các cuộc thanh tra theo Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy chưa đầy đủ; việc đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra cơ bản được tập trung nhưng kết quả thực hiện còn chưa tương xứng.

Chú trọng các cuộc thanh tra theo “điểm nóng”, lĩnh vực “nhạy cảm”

Năm 2019, Thanh tra tỉnh Bắc Giang sẽ chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác thanh tra; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 13/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy, Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy về chế độ báo cáo các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo nghiêm túc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các cuộc thanh tra theo “điểm nóng”, lĩnh vực “nhạy cảm” trong công tác quản lý hành chính; triển khai, tổ chức thực hiện 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo thanh tra đột xuất để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh cũng sẽ yêu cầu ngành Thanh tra thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát; chủ động, tăng cường trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; phấn đấu thực hiện xong trên 85 các kết luận thanh tra được ban hành.

Ngoài ra, tiếp tục làm tốt công tác rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tránh chồng chéo, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020./.

Minh Nguyệt