Đề tài bao gồm ba Chương: Tại Chương I, Ban Chủ nhiệm nêu ra một số vấn đề chung về thông tin, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ; Chương II về thực trạng chế độ thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ. Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ được Ban Chủ nhiệm đưa vào Chương III.

Chia sẻ về vai trò của thông tin, báo cáo trong quản lý nhà nước, ThS. Lê Quang Linh cho biết, trong hoạt động quản lý nhà nước, chức năng thông tin, báo cáo có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý. Thông tin, báo cáo được coi như một công cụ của người quản lý để trợ giúp cho cả ba khâu trong quá trình quản lý nhà nước.

leftcenterrightdel
ThS. Lê Quang Linh trình bày nội dung đề tài nghiên cứu tại Hội thảo. Ảnh: L.A 

 

ThS. Lê Quang Linh nhấn mạnh: "Vai trò của thông tin, báo cáo trong chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ được thể hiện trong xây dựng chiến lược, chính sách, pháp luật về thanh tra và trong xây dựng và ban hành kế hoạch công tác, ra quyết định quản lý", trong thực hiện kế hoạch công tác, quyết định quản lý và trong đánh giá, tổng kết kế hoạch công tác, thực hiện quyết định quản lý. 

Hiện nay, về cơ bản chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định chung, phân loại rõ về báo cáo công tác trong hệ thống cơ quan hành chính. Căn cứ vào thực tế thực hiện, có thể phân loại báo cáo trong hệ thống cơ quan hành chính nói chung theo các tiêu chí như căn cứ vào loại kỳ hạn thời gian yêu cầu báo cáo; căn cứ vào quy mô, phạm vi nội dung báo cáo hay căn cứ vào yêu cầu về loại ký tự thể hiện trong báo cáo.

Tại Hội thảo, đa số các ý kiến của đại biểu tham dự đều cho rằng, đề tài đúng với mục tiêu nghiên cứu, có thể phát triển lên đề tài cấp Bộ; sau khi nghiệm thu sẽ có đóng góp lớn và nâng cao chế độ thông tin báo cáo của đơn vị.

Tuy nhiên, ở nội dung trong Chương I, dưới góc độ tin học hoá hay toán học cần một định nghĩa cụ thể về khái niệm "thông tin". Tên đề tài cần bổ sung thêm thành: Một số vấn đề chung về chế độ thông tin, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, cần phải đưa nội dung sát và gắn hơn tới Thanh tra Chính phủ, nhất là nội dung trong phần quan niệm.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự tại Hội thảo. Ảnh: L.A 

Ông Trần Văn Long - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra cho rằng, nếu là đề tài cơ sở thì không nên tách thông tin và báo cáo riêng ra làm hai phần. Nội dung liên quan tới đặc điểm của thông tin trong quản lý nhà nước và phân loại thông tin cũng vẫn phải gắn sát hơn với Thanh tra Chính phủ. Phần vai trò của thông tin báo cáo Ban Chủ nhiệm đang viết theo hướng vai trò chung chung chứ không rõ ràng của Thanh tra Chính phủ. Cần thể hiện rõ hơn để phục vụ mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Không chỉ vậy, trong phần 1.4 cũng cần thêm từ "chế độ" vào để thành "Nội dung chế độ thông tin, báo cáo trong chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ" thì sẽ chính xác hơn. Trong Chương II, phần quy định của Thanh tra Chính phủ, Ban Chủ nhiệm cũng cần cụ thể hơn, đơn vị nào phụ trách chế độ thông tin, báo cáo, ai là người yêu cầu làm báo cáo và thời gian quy định để làm thông tin báo cáo.

Liên quan tới Chương III, các đại biểu cho rằng, phần phương hướng thì không cần thiết và quá lớn đối với đề tài cấp cơ sở. Có thể biến đổi phần phương hướng thành yêu cầu của thông tin, báo cáo. Ở phần Giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chế độ thông tin báo cáo đưa ra rất hay, tuy nhiên cần nêu rõ hơn, cụ thể hơn chứ không nên đưa chung chung như hiện nay.

Kết thúc hội thảo, Chủ nhiệm đề tài cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Dựa trên các ý kiến tại hội thảo này, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu chỉnh sửa nhằm hoàn thiện nội dung nghiên cứu./.

Lan Anh