Sở Ngoại vụ Bạc Liêu được thành lập năm 2014 trên cơ sở Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Viết tắt là VP). Đến tháng 12/2018, theo chủ trương tinh gọn bộ máy, Sở Ngoại vụ được sáp nhập vào VP, từ 19 biên chế của Sở giảm còn 7 cán bộ thuộc Phòng Ngoại vụ. Phòng Ngoại vụ thuộc VP tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo VP và lãnh đạp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động đối ngoại. Tuy nhiên trên thực tế, Phòng Ngoại vụ đang thiên về hoạt động phục vụ các hoạt động đối ngoại của Tỉnh.

Qua quá trình thanh tra về Thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại tỉnh Bạc Liêu (Giai đoạn từ 01/01/2017 đến 30/6/2019) cho thấy, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 06 đoàn đi nước ngoài, cử và chấp thuận cho 241 đoàn với 392 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có 15 đoàn sử dụng ngân sách nhà nước, 55 trường hợp từ cơ quan, đơn vị, tổ chức mới, 18 trường hợp công tác chi từ kinh phí Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương). Tuy nhiên, còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài bằng tài trợ của doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài, chưa hoặc chậm báo cáo kết quả chuyến đi theo quy định.

Về quản lý đoàn vào, tỉnh Bạc Liêu đã chấp thuận cho 324 đoàn khách quốc tế với 1295 lượt đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm, làm việc, hợp tác kinh tế, kí kết thỏa thuận quốc tế. Các đoàn chấp hành đúng quy định về  xuất, nhập cảnh, thời gian, lịch trình, chế độ báo cáo; phối hợp tốt trong quản lý người nước ngoài, báo cáo kịp thời cho các đơn vị liên quan khi phát hiện ra những nội dung không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, công tác lãnh sự cũng được UBND tỉnh Bạc Liêu quan tâm, chú ý. Tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ (HC) (Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018), đã lập số theo dõi việc giao, nhận, lưu giữ HC theo quy định. Việc triển khai thu thập, tổng hợp, cập nhật, giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ kí được thực hiện thường xuyên.

Đồng thời công tác bảo hộ công dân được phối hợp tích cực, đúng quy định. Từ năm 2017, tỉnh đã phối hợp với các Cục Lãnh sự và Sở ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh xử lý 59 trường hợp xác minh, cung cấp thông tin, hỗ trợ thăm thân, đưa thi hài, tro cốt từ nước ngoài về địa phương, Việt kiều và người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động vả có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn, kịp thời ban hành và thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại cũng nhự ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cụ thể cho từng sở, ngành trong từng lĩnh vực hoạt động, phù hợp với đặc thù cơ cấu tổ chức mới, khi không có Sở Ngoại vụ. Nhìn chung, công tác đối ngoại của Tỉnh được triển khai đều và có nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác đối ngoại, do Phòng Ngoại vụ đặt trong Văn phòng nên tỉnh Bạc Liêu chưa có điều kiện đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong triển khai hoạt động đối ngoại.

Công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách chưa bài bản và đi vào chiều sâu; vai trò đầu mối trong quản lý một số mảng hoạt động như ngoại giao kinh tế, thẩm định đoàn ra... còn chưa được cụ thể và phát huy đầy đủ.

Cũng như một số cơ quan, cá nhân chưa tuân thủ nghiêm quy định về quản lý đoàn ra (sử dụng kinh phí bên ngoài, công tác báo cáo kết quả chuyến đi).

Qua đó, Bộ Ngoại giao đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo văn phòng và các sở, ngành liên quan khắc phục những bất cập được nêu trên.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Bộ Ngoại giao tùy theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách, các đơn vị chủ động, kịp thời phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những nội dung nêu trên, nghiên cứu xem xét, đề xuất đáp ứng đề nghị của Tỉnh Bạc Liêu như hỗ trợ, tạo điều kiện giúp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thiết lập quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Bạc Liêu với các Hiệp hội Doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế nước ngoài, các địa phương của một số nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Vì Bạc Liêu là địa phương cách xa TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao cũng đề nghị Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ, công hàm xin thị thực đối với các trường hợp khẩn cấp./.

PV