Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện trong 2 năm gần đây đã đi vào thực tiễn giúp nâng cao hiệu quả công việc đối với mỗi cán bộ nhà nước, giúp các tổ chức nhà nước ngày càng mạnh mẽ về cả tư tưởng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Hiểu được tầm quan trọng đó, ngành Thanh tra cũng luôn tích cực cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ” gắn với việc Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

leftcenterrightdel

Cũng như, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước tiêu cực và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; tăng cường, công khai minh bạch theo quy định của pháp luật, phát huy vai trò của các cơ chế giám sát đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các kết quả đã đạt được để thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phong trào tương thân, tương ái theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ; góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện; xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách, phát triển con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lãnh đạo các đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Cần xác định được Tổ chức Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ phải được nâng lên. Vì vậy, phải chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu các đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

PLH