Theo UBND tỉnh Sơn La, trong thời gian tới, các cấp, các ngành của địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng các Chỉ thị của cấp có thẩm quyền vàQuyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập cấp tỉnh cần thực hiện tốt việc tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định. Đồng thời, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng đã được phê duyệt; làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo kế hoạch PCTN.

leftcenterrightdel
 Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và PCTN tỉnh Sơn La. Ảnh: Tất Dũng

Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về PCTN như, cụ thể: Kế hoạch số 85/KH-UBND triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 191/KH-UBND triển khai đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 12/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận.

Cùng với đó, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch PCTN năm 2021 của đơn vị; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường việc kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng (nếu có); thực hiện tốt công tác tự kiểm tra việc phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng đã phát hiện. Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung triển khai, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kế hoạch PCTN năm 2021 đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra về PCTN; làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo kế hoạch PCTN của các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; xây dựng cơ bản; quản lý thu, chi ngân sách; mua sắm, quản lý tài sản công; công tác tổ chức, cán bộ…

Xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp, sát với thực tế. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật./.

Lan Anh