Theo đó, trong quý I, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 04 cuộc (01 cuộc theo kế hoạch, 03 cuộc đột xuất) tại 24 đơn vị; Thanh tra các sở, ngành tiến hành 01 cuộc theo kế hoạch tại 01 đơn vị; Thanh tra cấp huyện tiến hành 17 cuộc (15 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc đột xuất), tại 27 đơn vị.

Kết quả thanh tra đã phát hiện 05 đơn vị có sai phạm với số tiền  42,48 triệu đồng, đã thu hồi 42,48 triệu đồng, đạt 100%.

Cùng kỳ, Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 67 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (61 cuộc có thành lập đoàn, 06 cuộc thanh tra độc lập), đối với 3.861 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị sơ kết của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ: UBND Tỉnh chỉ đạo Thanh tra Tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai nhiều giải pháp từ khâu xây dựng đến thực hiện kế hoạch thanh tra nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý khi có phát sinh, đặt biệt là đối với doanh nghiệp. Đến nay, các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa phát sinh chồng chéo về đối tượng, nội dung thanh tra giữa các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Đơn thư có giảm so với năm 2018

Về công tác tiếp công dân, trong kỳ, các cơ quan hành chính đã tiếp 1.988 lượt, với 2.138 người, giảm 9,35% (205 lượt) so với quý I năm 2018. Trong đó, có 09 đoàn khiếu nại đông người (05 vụ cũ, 04 vụ mới phát sinh), với 139 người. Cụ thể: Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tiếp 538 lượt, với 644 người, phát sinh 06 đoàn khiếu nại nhiều người với 106 người; Các sở, ngành tỉnh tổ chức tiếp 170 lượt, với 170 người; Cấp huyện tổ chức tiếp 747 lượt, với 789 người, phát sinh 03 đoàn khiếu nại nhiều người với 33 người; Cấp xã tổ chức tiếp 533 lượt, với 535 lượt người.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo các cấp cũng được chú trọng. Trong kỳ, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tiếp 364 lượt, với 384 người. Cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 04 lượt, với 05 người; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tiếp 13 lượt, với 20 người; Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 101 lượt, với 111 người; Chủ tịch UBND cấp xã tiếp 246 lượt, với 248 người.

Các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 682 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 5,01% (36 đơn) so với quý I năm 2018. Đã xử lý 374 đơn đủ điều kiện, trong đó: Thụ lý giải quyết 186/374 đơn (183/185 đơn khiếu nại, 03/185 đơn tố cáo); ban hành văn bản hướng dẫn 132/374 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền 42/374 đơn; đôn đốc giải quyết 14/374 đơn. 

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, qua quá trình thụ lý các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 123/221 vụ việc (tồn năm 2018 chuyển sang 35 vụ việc, phát sinh trong kỳ 186 vụ việc) thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt 55,66%. Trong đó: 120/218 vụ khiếu nại, đạt 55,05%; 03/03 vụ tố cáo, đạt 100%.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã kết luận và báo cáo UBND tỉnh giải quyết 12/15 vụ khiếu nại, đạt 80% (11/14 vụ khiếu nại, 01/01 vụ tố cáo). 

Chú trọng công tác giải quyết các vụ việc đông người phức tạp

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tớ, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra năm 2019, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với các doanh nghiệp. Chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, thanh tra lại theo quy định pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. Tăng cường công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra đảm bảo khách quan, công khai, kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định các sai phạm phát hiện qua thanh tra, nhất là các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng. Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư: Thủ trưởng các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, phát huy công tác phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; làm tốt công tác giám sát cộng đồng, dân vận trong việc tham gia góp ý, phản biện quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư ở địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý đúng quy định đối với đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đình Thuyết