Tại Kế hoạch số 287/KH-UBND về công tác PCTN năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu phải cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; công tác PCTN phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

“Xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị”, Kế hoạch nêu rõ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa, nguồn internet

Về các nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Riêng về công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có); phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đấy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, xác định nội dung trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực…

Ngoài ra, tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện Luật PCTN.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang, các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN năm 2019 của đơn vị mình. Trong đó, phải đảm bảo các nội dung về tự kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN... để tổ chức thực hiện tại đơn vị mình. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị./.

Minh Nguyệt