Công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo thực hiện theo đúng quy trình

Cụ thể hơn, theo Báo cáo kết quả công tác CCHC Quý III năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tạo điều kiện cử cán bộ, công chức đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực tiễn của ngành; công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong Quý III năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Trong quý III, Thanh tra Chính phủ 07 công chức tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, 12 công chức tham gia lớp chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; 14 công chức bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp vụ, 07 công chức bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, rà soát các trường hợp đủ điểu kiện nâng lương, phụ cấp thâm niên thường xuyên cho 60 trường hợp; rà soát quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh mức đóng BHXH cho 208 trường hợp; quyết định cấp 275 thẻ Thanh tra cho thanh tra các bộ, ngành, địa phương; thực hiện chế độ nghỉ phép cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Liên quan tới cải cách tài chính công, Thanh tra Chính phủ coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, bám sát Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 201810.

Theo Báo cáo kết quả công tác CCHC Quý III năm 2020, Quý III, Thanh tra Chính phủ giao Vụ Kế hoạch - Tổng hợp (đơn vị dự toán cấp 1) thẩm định phương án tư chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiêp giai đoạn 2020-2022; tổng hợp dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2021-2023; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; thẩm định chủ trương đầu tư, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm, sửa chữa của các đơn vị dự toán cấp 3; tiếp tục thẩm tra, xét duyệt quyết toán vốn NSNN năm 2019 của các đơn vị dự toán cấp 3; đề xuất bổ sung dự toán vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các đơn vị dự toán cấp 3 thực hiện chế độ chi tiêu tài chính thống nhất theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ; chủ động tham mưu Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan và sử dụng nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN.

Đồng thời, thực hiện công tác quản lý và phân bổ vốn đầu tư phát triển đối với các dự án của Thanh tra Chính phủ và kiểm tra, thẩm định, đôn đốc các chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện nghiêm túc khoản chi hành chính và xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc chi tiêu, sử dụng kinh phí được cấp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Từ những kết quả thực tế thực hiện công việc, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các bộ ngành, địa phương trong quý IV để các cơ quan chủ động trong việc triển khai chấm điểm CCHC hàng năm. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, thăm quan học hỏi mô hình về công tác cải cách hành chính ở trong và ngoài nước và tham mưu với cơ quan có thẩm quyền các chính sách đối với người làm công tác cải cách hành chính tại các bộ ngành, địa phương./.

Lan Anh