Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định số 160/QĐ-TTr ngày 12/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc tiến hành thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk. Thời kỳ thanh tra năm 2019 – 2020, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc; Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Văn Nhơn, Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I – Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn. 

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Minh Huấn- Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 tại hội nghị đầu năm.
Công bố Quyết định số 159/QĐ-TTr ngày 08/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về tiến hành thanh tra tại Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk. Thời kỳ thanh tra năm 2018 – 2020, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 20 ngày làm việc; Đoàn Thanh tra do ông Trần Tiến Đông, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ IV – Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn. 
Công bố Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày 12/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Đắk Lắk. Thời kỳ thanh tra năm 2018 – 2020, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc; Đoàn Thanh tra do ông Phạm Anh Tuấn, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ I – Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn. 
Công bố Quyết định số 162/QĐ-TTr ngày 12/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh và tiến hành thanh tra Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk. Thời kỳ thanh tra năm 2018 – 2020, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc; Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Sỹ Huy, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ III – Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn. 

 

PV