Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các công tác dân vận trong tình hình mới tại Thanh tra tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra và nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị.

Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng, củng cố và nâng cao vị trí của tổ chức cơ sở đảng nói chung, giúp hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan nói riêng, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các Chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Thanh tra tỉnh thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, ngày càng sâu sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, kiện toàn để bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân với chính quyền.

leftcenterrightdel
 Thành phố Lào Cai 

Hoạt động của cơ quan đã có sự phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn với phương châm: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối kết hợp của các đoàn thể đã từng bước thực hiện đồng bộ; việc thực hiện QCDC đã thực hiện có hiệu qủa, có chiêu sâu, tạo lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCC, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên có phẩm chất, lối sống lành mạnh, chống tham nhũng, lãng phí.

Thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm túc công khai tài chính; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính. Việc tổ chức hội nghị CBCC hàng năm được Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm túc, có nề nếp. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; 100% các đối tượng phải kê khai đã thực hiện; các bản kê khai đều được công khai tại cuộc họp cơ quan.

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ quan đã góp phần quan trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc, từng bước tạo điều kiện cho CBCCVC thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong quá trình thực thi nhiệm vụ đối với tố chức, cá nhân.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã thực hiện các giải pháp về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong việc giải quyêt khiêu nại, tố cáo; chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cơ quan chú trọng quan tâm và làm tốt từ công tác tuyên truyền, công tác tồ chức thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật đến nay tại Thanh tra tỉnh không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài hoặc phức tạp, đông người thuộc lĩnh vực quản lý.

Tuy nhiên, do khối lượng công tác chuyên môn lớn, một số cán bộ, công chức còn chưa dành nhiều thời gian trong việc nghiên cứu và tham gia đầy đủ các nội dung về công tác dân vận do các cơ quan đoàn thể phát động, tổ chức nên việc nắm bắt thực trạng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số ít đơn vị đôi khi còn chưa toàn diện; chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế; một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức về dân chủ còn chưa đầy đủ

Để khắc phục những hạn chế cũng như phát huy những kết quả đã đạt được, Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, trong Quý II/2018, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Thanh tra tỉnh đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giải quyết công việc liên quan đên người dân, trong đó có giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn; tiếp tục có kế hoạch thực hiện tốt công tác dân vận, dân chủ phù hợp điều kiện thực tế của ngành; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của ngành theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra...

Dương Nguyễn