leftcenterrightdel
 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn - Bùi Văn Côi tại Hội nghị

Ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, kế hoạch công tác từng tháng, từng quý bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Kết quả 9 tháng năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. 

Thực hiện công tác hậu kiểm (100% các kết luận thanh tra, kiểm tra từ năm 2018 trở về trước) đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trọng tâm là lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường, Sở đã tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 07/12/2018 của Giám đốc Sở Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 và Kế hoạch số 45/KH-STNMT ngày 23/5/2019 của Sở. Sở đã thực hiện hậu kiểm được 23/23 đơn vị, đã xử lý vi phạm hành chính 11 đơn vị với tổng số tiền 390 triệu đồng, đồng thời tiến hành rà soát hồ sơ và hoàn thành kiểm tra thực địa 27/27 khu đất của 13 tổ chức sử dụng đất, hướng dẫn 08/11 hoàn thành thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực X theo văn bản số 1684/VP-KTN ngày 03/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, đã tổ chức 04 Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với 05 đơn vị. Kết quả, đến nay đã hoàn thành 04 cuộc. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 và kiểm tra đột xuất theo phản ánh qua đơn và đường dây nóng đối với 23 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 23 đơn vị và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 đơn vị theo thẩm quyền, với số tiền xử phạt là 552,78 triệu đồng. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đơn vị, với số tiền xử phạt là 244 triệu đồng. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất; thanh tra, kiểm tra hành chính, thanh tra trách nhiệm của các huyện, thành phố về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thanh tra nội bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở và kiểm tra đột xuất theo vụ việc phát sinh. Kiên quyết xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn – Bùi Văn Côi, cho biết, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh là nhiệm vụ quan trọng để các cấp chính quyền cùng tham gia, thống nhất phương án giải quyết, nhằm giảm thiểu số lượng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Vì vậy, Sở thường xuyên chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã xử lý đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường ngay từ khi mới phát sinh nên đã hạn chế đáng kể tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp. Cụ thể, tính đến 9 tháng năm 2019, tại Sở đã tiếp 88 lượt công dân nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực giải quyết đơn của công dân về đất đai, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Số đơn thư khiếu nại tố cáo nhận được 68 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết là 40 đơn, đã tham mưu thẩm tra, xác minh và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết được 36/40 đơn, đạt 90%; số đơn không thuộc thẩm quyền 28 đơn, Sở đã có văn bản trả lời, hướng dẫn và chuyển đơn cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đến thời điểm báo cáo tại Sở không nhận được đơn tố cáo nào liên quan đến tham nhũng. 3 tháng cuối năm 2019, Sở tiếp tục tiếp công dân theo quy chế; giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền Giám đốc đạt 100%, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đạt từ 90% trở lên.

9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tích cực tham mưu trong chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý  nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao đã phần nào khắc phục được những hạn chế, yếu kém cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao; quản lý tài nguyên và môi trường từng bước cụ thể và chặt chẽ, đúng pháp luật đã góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao của Thanh tra Sở trong thời gian qua, đã góp phần cùng Ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Kim Dung