Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng

6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính đã tiếp 1.200 lượt với 1.801 người đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh với 1.165 vụ việc (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 12 lượt người bằng 01%). Trong đó, có 32 đoàn nhiều người với 335 người đến KN, kiến nghị, phản ánh 20 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 17 đoàn với 07 vụ việc. Qua tiếp công dân các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn có công dân gửi đơn hoặc tiếp nhận để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh với 1.165 vụ việc (KN 2%, TC 1%, kiến nghị, phán ảnh 97%) liên quan tới tranh chấp, đòi đất cũ, đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách; lĩnh vực hành chính; lĩnh vực tư pháp…

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 1.830 đơn (tiếp nhận trong kỳ 1.793 đơn, đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang 37 đơn). Trong đó: KN 99 đơn chiếm 6%; TC 155 đơn chiếm 8%; kiến nghị, phản ánh 1.576 đơn chiếm 86%. So với cùng kỳ năm 2019, tổng số tăng 77 đơn bằng 4% (cụ thể: đơn KN tăng 24 đơn, đơn TC giảm 42 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh tăng 95 đơn).

Cùng kỳ, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 205 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC cho 13.661 người. Hình thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua lồng ghép các tổ chức hội nghị, họp giao ban, họp dân. Bên cạnh đó, trong kỳ tiến hành 11 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 12 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện 9 đơn vị có tồn tại, khuyết điểm, kiến nghị 9 tổ chức và 20 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Có thể nói, 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cử lãnh đạo, cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên trước, trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại các địa điểm tiếp công dân. Trong thời gian này, trên địa bàn toàn tỉnh không có các trường hợp công dân đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh hoặc về Trung ương để KN, TC; kết quả giải quyết các vụ việc KN, tố đúng quy định pháp luật; công tác xử lý đơn thư đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần giữ vững ổn tự an toàn xã hội (đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận so với cùng kỳ năm 2019 giảm 223 đơn bằng 11%).

Bên cạnh đó, toàn ngành Thanh tra Sơn La đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

 

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2020. Nguồn ảnh: thanhtra.sonla.gov.vn

 

Tăng cường tổ chức đối thoại với người khiếu nại

Căn cứ từ thực tiễn giải quyết KN, TC và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự báo tình hình KN, TC 6 tháng cuối năm 2020 vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở một số lĩnh vực như: Đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; công tác cán bộ; các chính sách xã hội và có thể phát sinh những đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành, các cơ quan thanh tra tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, duy trì thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư KN, TC phát sinh; triển khai có hiệu quả công tác giải quyết KN, TC trong 6 tháng cuối năm 2020. Tăng cường trật tự, kỷ cương, kỷ luật nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân. Góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị của địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC ngay tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về các quy định cùa pháp luật về KN, TC gắn với thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến của UBND tỉnh.

6 tháng cuối năm, toàn tỉnh tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Thống kê theo dõi đơn kiến nghị, KN, TC phát sinh để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp. Những vụ việc phức tạp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp dân, đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC đến cấp xã. Kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu và Hệ thống của các đơn vị sử dụng. Tổng hợp, phân loại các đơn thư có trùng lắp cùng một nội dung giữa các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN; tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại với người KN và công khai kết quả giải quyết các vụ việc KN, TC theo đúng quy định pháp luật. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật phải được công khai và thực hiện nghiêm túc.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài. Thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài mới phát sinh theo định kỳ hàng quý; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Lan Anh