leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, TTCP đã xây dựng Kế hoạch số 1802/KH-TTCP ngày 11/10/2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Kế hoạch số 51/KH-TTCP ngày 10/01/2020 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, do dịch Covid - 19 đang diễn biến có chiều hướng phức tạp, TTCP sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra theo hình thức trực tuyến và chỉ xét khen thưởng theo phong trào thi đua 05 năm và năm 2020 đối với các tập thể lớn.

TTCP đề nghị Khối trưởng các Khối thi đua tùy theo điều kiện, tình hình tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng theo các hình thức phù hợp. Đồng thời, xây dựng Báo cáo tổng kết 05 năm 2016-2020 của Khối thi đua theo hướng dẫn chung của TTCP./.

Lan Anh