Trên địa bàn huyện trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, thực hiện chính sách xã hội vẫn còn tồn tại phát sinh dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo. 9 tháng năm 2018 đã phát sinh nhiều đơn có nội dung tranh chấp đất đai, giá đền bù và các chính sách khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, công tác dồn điền đổi thửa.          

leftcenterrightdel
 Tập thể Thanh tra huyện Ba Vì

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định tiếp công dân từ huyện đến cơ sở. Tăng cường chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu tố công khai, dân chủ đúng pháp luật tại nơi phát sinh. Các kết luận, quyết định thanh tra có hiệu lực được thi hành kịp thời, dứt điểm. Các đoàn thanh tra tích cực đối thoại với người có đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị. Xử lý nghiêm túc cán bộ có sai phạm, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong kỳ, lãnh đạo UBND huyện cùng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã tiếp công dân theo quy định vào thứ tư tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng; Đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND huyện thực hiện tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã được niêm yết công khai. Ban Tiếp công dân thực hiện tốt việc tiếp dân thường xuyên vào các ngày trong tuần, góp phần làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

leftcenterrightdel
 

Tổng số công dân được tiếp 9 tháng đầu năm 2018 là: 275 lượt/419 người. Trong đó: Tiếp định kỳ: 242 lượt/334 người (trong đó HĐND tiếp 67 lượt/80 người); Tiếp thường xuyên: 33 lượt/85người. Số đoàn đông người 05 đoàn, Đoàn có 3-5 người (thị trấn Tây Đằng, Cổ Đô, Tòng Bạt, Vạn Thắng, công dân huyện Quốc Oai).

Tổng số đơn thư đã tiếp nhận 09 tháng đầu năm 2018 là 239 đơn tăng 45 đơn, tỷ lệ 23% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Thuộc thẩm quyền cấp huyện là: 189 đơn tăng 44 đơn, tỷ lệ 30% so với cùng kỳ năm 2017; cấp xã, thị trấn là: 39 đơn giảm 10 đơn, tỷ lệ 20% so với cùng kỳ năm 2017; Số đơn kỳ trước chuyển sang là 11 đơn (cấp huyện 08 đơn, cấp xã 03 đơn). Trong đó, tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị UBND huyện giao Thanh tra huyện giải quyết trong kỳ là: 109 vụ, đã giải quyết: 89 vụ

Chánh Thanh tra huyện Ba Vì - Đặng Thị Nguyệt Hoa chia sẻ: Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng nâng cao chất lượng và gắn trách nhiệm trong quá trình tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài, quá thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác đối thoại trước khi ban hành Quyết định, Thông báo kết luận, tăng cường công khai, dân chủ, đảm bảo giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định.

Thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong quá trình xem xét khiếu nại, tố cáo. Tăng cường bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình và kịp thời có giải pháp giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, nhất là các vụ việc phúc tạp, đông người, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Tăng cường công tác tiếp dân đồng thời kiểm tra đôn đốc cơ sở, các ngành, công dân thực hiện dứt điểm các Quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành. UBND huyện Ba Vì tiếp tục thực hiện các cuộc Thanh tra Kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Thực hiện một số cuộc thanh tra đột xuất, các cuộc thanh tra theo chỉ đạo của cấp trên.

Duy trì lịch tiếp công dân vào thứ tư tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng ở cấp huyện, thứ tư hàng tuần ở cấp xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng tiếp dân. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tăng cường chỉ đạo các ngành, UBND các xã , thị trấn giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ khiếu tố tại nơi phát sinh. Đảm bảo thực hiện các khiếu tố của công dân được giải quyết kịp thời, công khai, dân chủ đúng pháp luật. Phấn đấu thực hiện tốt các kết luận, quyết định thanh tra có hiệu lực được thi hành kịp thời, dứt điểm.

Thực hiện tốt công tác hoà giải tại cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo ở các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật để nhân dân tự giác chấp hành chính sách pháp luật. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng. Xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước.

Những thành tựu kinh tế - xã hội của huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác thanh tra trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Tự hào với truyền thống của Thanh tra Việt Nam, Thanh tra huyện Ba Vì quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. “Xây dựng huyện Ba Vì ngày càng văn minh, giàu đẹp”./.

Kim Dung