Theo đó, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 563/QĐ-TTCP về quy định Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 1030/QĐ-TTCP ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ Quy định Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, việc chấm điểm chỉ số CCHC tại các các cục, vụ, đơn vị phải được tố chức định kỳ hàng năm kèm theo đầy đủ các tài liệu kiếm chứng cho kết quả tự chấm. Kết quả chỉ số CCHC làm cơ sở để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đồng thời, đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng; phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của các cục, vụ, đơn vị. Điểm số, Chỉ số CCHC sau đánh giá sẽ được công bố, công khai.

Phần các tiêu chí chung được xác định trên 7 lĩnh vực của công tác CCHC với 19 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần, cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, (gồm 5 tiêu chí và 5 tiêu chí thành phần); cải cách thể chế (2 tiêu chí); cải cách thủ tục hành chính (2 tiêu chí); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2 tiêu chí); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức (2 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần); cải cách tài chính công (2 tiêu chí); hiện đại hoá hành chính (4 tiêu chí).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Các tiêu chí đặc thù của đơn vị được xác định trên cơ sở các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị (ngoài các nội dung ở phần tiêu chí chung) được thực hiện thường xuyên, định lượng được, cụ thể:

-              Văn phòng: 7 tiêu chí, 5 tiêu chí thành phần.

-              Vụ Kế hoạch – Tổng hợp: 11 tiêu chí.

-              Vụ Pháp chế: 7 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần.

-              Vụ Tổ chức cán bộ: 9 tiêu chí, 2 tiêu chí thành phần.

-              Trung tâm Thông tin: 7 tiêu chí.

-              Các Vụ I, II, III; các Cục I, II, III: 5 tiêu chí.

-              Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra: 4 tiêu chí.

-              Cục Phòng, chống tham nhũng: 5 tiêu chí.

-              Ban Tiếp công dân Trung ương: 5 tiêu chí.

-              Vụ Hợp tác Quốc tế: 6 tiêu chí.

-              Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra: 9 tiêu chí.

-              Trường Cán bộ Thanh tra: 8 tiêu chí.

-              Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra: 8 tiêu chí.

Thang điểm đánh giá là 50, trong đó: Thang điểm áp dụng cho các tiêu chí chung là: 30/50; thang điểm áp dụng cho các tiêu chí đặc thù là: 20/50.

Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Điểm các đơn vị tự đánh giá được thế hiện tại cột “tự đánh giá”. Điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ % giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (50 điểm).

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ làm Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC; Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Thanh tra Chính phủ (làm Chủ tịch Hội đồng).

Định kỳ hàng năm, sau khi các đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của đơn vị mình và gửi về thường trực của Hội đồng, Hội đồng thẩm định tổ chức họp, xem xét, thông qua kết quả chấm điếm chỉ số CCHC của từng đơn vị, xác định xếp hạng chỉ số CCHC của đơn vị, xem xét các trường hợp đặc thù và trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt, công bố kết quả./.

Lan Anh