Thanh tra Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; đã và đang tiến hành 20 cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh, nắm tình hình theo kế hoạch và đột xuất Bộ giao (02/05 cuộc theo kế hoạch, 18 cuộc đột xuất), trong đó có 05 cuộc từ cuối năm 2017 chuyển sang; tham gia 05 đoàn kiểm tra của các cơ quan Bộ. Đến nay, đã kết thúc việc thanh tra, xác minh tại đơn vị là 19/20 cuộc; đã kết luận, báo cáo Bộ 16 cuộc, đang tổng hợp báo cáo Bộ 02 cuộc và tiếp tục thực hiện 02 cuộc.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh công tác chuyên môn thường xuyên, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức 1.031 lớp tuyên truyền, giáo dục hiểu biết về pháp luật cho 130.943 cán bộ, nhân viên gồm: Luật Thanh tra năm 2010, Luật khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thông qua công tác tuyên truyền, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ thanh tra từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh tra Bộ luôn luôn duy trì chặt chẽ chế độ, nề nếp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 9 tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiếp 15.172 lượt/15.412 người, so với cùng kỳ năm 2017 (13.213 lượt/13.439 người) tăng 1.959 lượt/1.973 người; có 12 đoàn đông người.

Trụ sở tiếp công dân Bộ Quốc phòng đã tiếp 1.587 lượt/1.656 công dân; có 07 đoàn đông người (nhận 79 đơn). Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh; về tranh chấp, đền bù, giải toả, thu hồi đất; vi phạm nguyên tắc tài chính; phản ánh vi phạm phẩm chất đạo đức và hành vi tham nhũng của cán bộ.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận 2.737 đơn, so với cùng kỳ năm 2017 (615 đơn), tăng 2.122 đơn = 345,04%; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 1.711 đơn, chiếm 62,51%.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, Thanh tra Bộ đã giải quyết: 415/421 đơn, đạt 98,57%. Trong đó, khiếu nại đúng 23 đơn (5,54%); khiếu nại đúng một phần 198 đơn (47,71%); khiếu nại sai 143 đơn (34,45%). Đang nghiên cứu xử lý 6 đơn; kết quả giải quyết đơn phản ánh, tố cáo thuộc thấm quyền, Thanh tra Bộ đã giải quyết: 482/503 đơn, đạt 95,82%. Trong đó, tố cáo đúng 41 đơn (8,50%); tố cáo đúng một phần 169 đơn (35,06%); tố cáo sai 239 đơn (49,58%). Đang nghiên cứu xử lý 21 đơn.

Riêng Thanh tra Bộ đã tiếp nhận, xử lý 265 đơn, thư các loại, so với cùng kỳ năm 2017 (402 đơn), giảm 137 đơn (34,07%); thuộc thẩm quyền giải quyết 8 đơn. Toàn quân có 04 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kiện toàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, xây dựng kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và tổ chức thực hiện; toàn quân đã biên soạn, phát hành 1.066 cuốn tài liệu học tập chính trị, triển khai 1.351 lóp cho 156.693 lượt cán bộ, chiến sỹ học tập các chuyên đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo đó, toàn quân đã tổ chức 64 cuộc tự kiểm tra nội bộ thực hiện về định mức, tiêu chuẩn và công tác phòng ngừa tham nhũng đối với 75 đầu mối cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra đã phát hiện 01 vụ/01 người tham ô của đơn vị 303.000.000 đồng, đã chuyển Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9 khởi tố vụ án.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân đội tổ chức 65 cuộc/60 cơ quan, đơn vị thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn. Qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Không chỉ vậy, 9 tháng đầu năm 2018, thanh tra các cấp tiếp nhận, xử lý 05 đơn tố cáo tham nhũng (Quân chủng Hải Quân: 04, Tổng Công ty Thái Sơn/BQP: 01); kết quả giải quyết: đã giải quyết 05/05 đơn; tố cáo đúng 02 vụ/06 người, đã chuyển Cơ quan Điều tra hình sự các cấp xử lý 02 vụ/06 người có hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, cơ quan Điều tra hình sự các cấp đã khởi tố 04 vụ/08 bị can (Quân khu 9: 02 vụ/02 bị can, Quân chủng Hải quân: 01 vụ/01 bị can, Tổng Công ty Thái Sơn/BQP: 01 vụ/05 bị can) có hành vi tham ô, lạm quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát quân sự các cấp đã tiến hành thụ lý 08 vụ/29 bị can, trong đó: Kỳ trước chuyển sang 06 vụ/24 bị can, thụ lý mới 02 vụ/05 bị can. Kết quả xử lý: Truy tố 07 vụ/28 bị can; chuyển Quý IV/2018 xử lý 01 vụ/01 bị can; Toà án quân sự các cấp thụ lý 05 vụ/16 bị cáo, trong đó: kỳ trước chuyển sang 03 vụ/10 bị cáo, đã thụ lý mới 02 vụ/06 bị cáo; đã xét xử sơ thẩm 04 vụ/14 bị cáo, chuyển Quý IV/2018 là 01 vụ/02 bị cáo./.

 

Lan Anh