Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền tỉnh chủ trương đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở. Trọng tâm là tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận; gắn việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền với việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Đồng thời nâng cao trách nhiệm và hiệu quả tiếp công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công khai lịch tiếp công dân. Cùng với đó, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo có năng lực, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiển; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An - Cơ quan Thường trực của BCĐ Tỉnh. Ảnh Internet

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện sơ kết Đề án số 09-ĐA/TU ngày 25/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, gắn công tác cải cách hành chính với công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở.

Mặt khác, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt Chỉ thị số 26-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công khai chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức và quy trình thời gian giải quyết công việc để nhân dân giám sát, kiểm tra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cho cán bộ, công chức phụ trách công tác dân vận; tổ chức kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác dân vận chính quyền tại các đơn vị được phân công phụ trách.

Ngoài ra, để thực hiện tốt Chương trình công tác dân vận chính quyền năm 2021, Ban Chỉ đạo công tác Dân vận Chính quyền tỉnh giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) tham mưu triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh theo nội dung chương trình đã ban hành. 

Định kỳ 6 tháng, một năm trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh, Thông báo 86/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo nhấn mạnh./.

Hồng Dân