Mục tiêu chung của Đề án đối với thị trường chứng khoán là tiếp tục cơ cấu lại toàn diện để thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế; xây dựng cơ cấu hợp lý, cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu, giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp; hỗ trợ tích cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; tăng cường mở cửa và hội nhập với thị trường khu vực và thế giới.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Quyết định 242/QĐ-TTg nêu rõ, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành trình Quốc hội và Chính phủ ban hành; sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng quản lý, giám sát trên cơ sở rủi ro; xây dựng các tiêu chí giám sát nhằm đẩy mạnh công tác hậu kiểm thông qua thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng phương án kết nối, chia sẻ thông tin và cơ sở dữ liệu sẵn có đảm bảo việc thường xuyên cung cấp thông tin và chia sẻ cơ sở dữ liệu sẵn có giữa các cơ quan cho công tác quản lý, giám sát.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tăng cường sự phối hợp trao đổi thông tin, thanh tra, giám sát giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tập đoàn tài chính - ngân hàng, các giao dịch tài chính và dòng lưu chuyển vốn giữa các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc các tổ chức tín dụng.

Nội dung Quyết định cũng yêu cầu, Bộ Tài chính tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán, người hành nghề chứng khoán, tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán; chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật." 

Để ổn định tâm lý, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tránh những tác động tiêu cực đến sự phát triển của thị trường, các đơn vị thực hiện chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường cung cấp thông tin cho công chúng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Lan Anh