leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp giao ban cấp vụ tháng 11/2018 của Thanh tra Chính phủ (ảnh: 

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, trong tháng 10/2018, các đơn vị đã triển khai 276 nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, chủ động triển khai 121 việc; đã hoàn thành 63,2% tổng số công việc đã triển khai, trong đó có 92,4% công việc đã hòan thành trong hạn.

Về công tác thanh tra, trình và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Định hướng Chương trình thanh tra năm 2019; ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; xây dựng dự thảo kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Trong tháng 10, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 01 kết luận thanh tra; triển khai mới 06 cuộc thanh tra còn lại theo kế hoạch và tiếp tục hoàn thiện báo cáo, dự thảo kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp. Cùng với việc thanh tra, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, đôn đốc, xử lý sau thanh tra.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV cũng được thực hiện tốt. Trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết. Ban hành 02 quyết định kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, tố cáo; 03 báo cáo kết quả rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo; 01 thông báo kết quả kiểm tra.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6; chuẩn bị xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành sau khi Luật được thông qua; triển khai các hoạt động theo chương trình công tác của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, bên cạnh những công việc đã làm được, một số việc còn chậm so với yêu cầu, như: Một số cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất chậm ban hành kết luận thanh tra, có 17 việc quá hạn chưa hoàn thành … Tháng 11/2018, tổng số công việc Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai là 206 việc (146 việc tháng 10 chuyển sang, 60 việc triển khai mới). Do đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của tháng 10/2018; khẩn trương hoàn thành các việc chậm, chưa triển khai, nhất là các việc đã quá hạn.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo (ảnh: Minh Nguyệt)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đánh giá cao tiến độ công việc đã triển khai, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay các vụ, cục đã rất tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, chỉ còn vài cuộc thanh tra mới triển khai. Các đơn vị trực thuộc khác và các đơn vị sự nghiệp cũng rất chủ động triển khai nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, kiểm điểm lại các lĩnh vực, Tổng Thanh tra cho rằng vẫn còn nhiều việc cần tập trung thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, về lĩnh vực thanh tra, còn 16 cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận cộng với 25 cuộc thanh tra của năm 2018 đã kết thúc thanh tra trực tiếp là 42 cuộc thanh tra. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Do đó, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các cục, vụ cũng như các trưởng đoàn phải tập trung triển khai.

Theo Tổng Thanh tra, lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều vướng mắc về cả cơ chế và tổ chức thực hiện nên còn nhiều vụ việc phức tạp kéo dài. Hiện nay, hệ thống tiếp công dân của chúng ta đầy đủ từ Trung ương tới địa phương nên tình hình có tiến bộ, cải thiện đáng kể song năm 2019, cần tiếp tục quan tâm tới nhiệm vụ này hơn và phải gắn với công tác thanh tra.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, trong tháng 10/2018, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện tương đối tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, một số nội dung tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; một số giải pháp, nội chung chưa đạt hiệu quả cao.

Trong tháng 11 cũng như 2 tháng còn lại của năm 2018, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái yêu cầu các cục, vụ dành thời gian tập trung vào một số cuộc thanh tra còn lại của năm 2018. Một số cuộc thanh tra chuyên đề cần chuẩn bị sớm, phải có đề cương, phối hợp với Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra tỉnh, địa phương để tránh chồng chéo.

Đối với lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp và đã được Chính phủ đồng ý. Trong kế hoạch thanh tra của các cục, vụ phải gắn với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp đông người hoặc phải có sự đôn đốc, xuống kiểm tra, có ý kiến đối với tỉnh, thành.

Riêng về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Cục IV phải tham mưu cho Tổng Thanh tra về việc thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo, như đi kiểm tra một số tỉnh, tham gia vào đề án về Chỉ thị tham nhũng vặt, một số nhiệm vụ thường xuyên cuối năm…

Ngoài ra, Tổng Thanh tra cũng yêu cầu các cục, vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu về kế hoạch thanh tra, kế hoạch xây dựng pháp luật, kế hoạch đi công tác nước ngoài, kinh phí và dự toán, công tác tổ chức cán bộ…/.

Minh Nguyệt