Theo đánh giá của UBND tỉnh, căn cứ định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu công tác quản lý của địa phương, các cấp, các ngành đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2021 và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra và một số cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo; việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng định hướng, tập trung vào những ngành, lĩnh vực dư luận quan tâm. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra luôn được tổ chức thực hiện tốt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện luôn được quan tâm.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Thuấn giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh (tháng 3/2021)  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, như việc thực hiện Kết luận thanh tra của các cơ quan, đơn vị cá nhân có liên quan còn chậm, trễ, mặc dù đã gửi văn bản đốc đốc, nhắc nhở. Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị biên chế công chức làm công tác thanh tra còn ít do đó công chức làm công tác thanh tra phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác ít nhiều làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn, cũng như kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Hơn nữa, trong thời gian qua, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã dẫn đến việc một số cơ quan đơn vị chậm triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm, đó là: Đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang triển khai, đồng thời tiếp tục khảo sát và thành lập các đoàn thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong công tác thanh tra phải luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục quy định của Luật Thanh tra.

Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh khi có phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý sau thanh tra đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã triển khai 37 cuộc thanh tra, trong đó số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang là 10 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ là 27 cuộc, số cuộc theo kế hoạch là 32 cuộc, số cuộc đột xuất là 5 cuộc. Đã ban hành 21 kết luận thanh tra liên quan đến 160 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện những vi phạm chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tài chính, xây dựng cơ bản…; số tiền sai phạm 622,3 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 295,55 triệu đồng và xử lý khác về kinh tế 326,48 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 tổ chức, 21 cá nhân.

Trong kỳ, phải thực hiện 29 kết luận thanh tra, trong đó số kết luận kiểm tra trực tiếp là 11; số kết luận đã hoàn thành là 15, số kết luận chưa hoàn thành việc thực hiện là 14. Qua đôn đốc thực hiện các kết luận đã thu hồi nộp ngân sách số tiền 277.14 triệu đồng, thu hồi 713 m2 đất, xử lý hành chính 20 tổ chức và 36 cá nhân.

Về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, đã thực hiện 9 cuộc; số cuộc đã ban hành kết luận 8 cuộc với 27 đơn vị được thanh tra, kiểm tra. Qua kiểm tra, thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 4 tổ chức và 8 cá nhân.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã thực hiện 884 cuộc (2 cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang, 882 cuộc triển khai trong kỳ), trong đó 854 cuộc thường xuyên, 27 cuộc theo kế hoạch, 3 cuộc đột xuất. Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu liên quan tới lĩnh vực giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, y tế…Đã ban hành 19 kết luận thanh tra với 307 tổ chức và 854 cá nhân có liên quan, phát hiện 149 tổ chức và 624 cá nhân vi phạm; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 2.905 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 758 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong đó có 136 quyết định liên quan đến tổ chức, 622 quyết định liên quan đến cá nhân) với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 3.256 triệu đồng.

Đình Thuyết