Đoàn thanh tra của Bộ LĐTBXH đã tiến hành thanh tra tại Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh; 02 UBND cấp huyện (Hạ Long, Cẩm Phả); 04 UBND cấp xã (Bạch Đằng, Hà Trung, Cẩm Trung và Cẩm Tây); 01 cơ sở BTXH; xác minh thực tế 25 đối tượng thuộc 04 đơn vị cấp xã nêu trên.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh chưa rà soát, sắp xếp, kiện toàn Trung tâm BTXH tỉnh Quảng Ninh để bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Nghị định số 103/NĐ-CP.

Tại Hạ Long, UBND thành phố xác định sai thời điểm hưởng trợ cấp đối với 05 đối tượng, dẫn đến đối tượng hưởng thiếu tiền trợ cấp; chậm điều chỉnh trợ cấp đối với 40 đối tượng khi thay đổi điều kiện hưởng.

UBND các phường Bạch Đằng, Hà Trung chưa tổng hợp, báo cáo công tác xác định mức độ khuyết tật gửi Phòng LĐTBXH thành phố Hạ Long theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH. Đồng thời, UBND phường Bạch Đằng chậm xác lập hồ sơ đề nghị Phòng LĐTBXH thành phố Hạ Long thẩm định điều chỉnh trợ cấp đối với 02 đối tượng khi thay đổi điều kiện hưởng; con số này ở UBND phường Hà Trung là 04.

UBND thành phố Cẩm Phả chậm điều chỉnh trợ cấp đối với 02 đối tượng khi thay đổi điều kiện hưởng; chưa chỉ đạo phường Cẩm Tây xác lập hồ sơ để thẩm định và ban hành quyết định điều chỉnh 03 đối tượng khi thay đổi điều kiện hưởng.

leftcenterrightdel
 Ảnh chụp màn hình website Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh (ảnh: Minh Nguyệt)

UBND 02 phường Cẩm Trung và Cẩm Tây chưa tổng hợp, báo cáo công tác xác định mức độ khuyết tật gửi Phòng LĐTBXH thành phố cẩm Phả; chưa chi trả kinh phí cho Chủ tịch và thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH và Điều 7 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

UBND phường Cẩm Tây chưa xác lập hồ sơ gửi Phòng LĐTBXH để thẩm định trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh 03 đối tượng khi thay đổi điều kiện hưởng.

Bưu điện thành phố Hạ Long và Bưu điện thành phố Cẩm Phả chưa sao gửi UBND cấp xã bản tổng hợp danh sách đối tượng đã nhận tiền, số tiền đã chi trả và danh sách đối tượng chưa nhận tiền để chuyển chi trả vào tháng sau theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 5 Điều 9 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. Mặt khác, trong 06 tháng đầu năm 2020, Bưu điện thành phố Hạ Long chưa chi trả trợ cấp hàng tháng kịp thời cho 222 đối tượng, số tiền 130.555.000 đồng; trong 08 tháng đầu năm 2020, Bưu điện thành phố cẩm Phả chưa chi trả kịp thời trợ cấp hàng tháng cho 1.166 người, số tiền 1.510.564.000 đồng.

Trung tâm BTXH tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình và tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, gồm: Chưa bố trí đủ nhân viên công tác xã hội; chưa bố trí đủ nhân viên phụ trách dinh dưỡng; chưa bố trí đủ nhân viên chăm sóc trực tiếp đối tượng tại Trung tâm; chưa bố trí đủ nhân viên phục hồi chức năng; chưa có nội quy riêng của cơ sở trợ giúp xã hội quy định dọn dẹp vệ sinh và vệ sinh cá nhân theo quy định; chưa lập kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng về địa phương sinh sống.

Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH yêu cầu Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm BTXH tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiến nghị; thông báo bằng văn bản về những hạn chế, thiếu sót đến các đơn vị cấp huyện, cấp xã, các cơ sở BTXH còn lại trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm, tự rà soát, chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH tại địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả tổ chức thực hiện nghiêm kiến nghị; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) đã để xảy ra sai sót nêu tại Kết luận thanh tra. Chấn chỉnh công tác lập hồ sơ, quyết định trợ cấp, điều chỉnh trợ cấp cho đối tượng BTXH trên địa bàn đảm bảo đúng thời điểm hưởng khi đủ điều kiện và thay đổi điều kiện…/.

Minh Nguyệt