Cụ thể, thực hiện Kết luận số 2094/KL-TTr ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về Kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện các dự án quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng: Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Đức Trọng báo cáo bằng văn bản về việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận số 2094/KL-TTr ngày 13/4/2020, gửi về Thanh tra tỉnh trước 25/6/2020 (kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để chứng minh việc thực hiện đối với từng nội dung kiến nghị), để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận số 2096/KL-TTr ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Lâm Hà báo cáo bằng văn bản về việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận số 2096/KL-TTr ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh, gửi về Thanh tra tỉnh trước 25/6/2020 (kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để chứng minh việc thực hiện).

Đình Thuyết