Đồng thời, Kế hoạch cũng nhằm mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Kế hoạch được triển khai ở tất cả các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh và chính quyền, đoàn thể địa phương cấp huyện, cấp xã (chính quyền địa phương) từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên.

Qua việc triển khai thực hiện Kế  hoạch góp phần hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh, chuẩn mực giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân.

leftcenterrightdel
 Ảnh internet

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN...

Riêng về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cần thông tin, tuyên truyền, phổ biến trọng tâm các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN từ năm 2019 – 2021.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể nhiệm vụ của từng Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền. Trong đó, Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức và hướng dẫn thanh tra sở, ngành và thanh tra cấp huyện tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN; tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn thanh tra các sở, ngành và thanh tra cấp huyện tham mưu tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN./.

Minh Nguyệt