Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, dịch vụ, du lịch; đồng thời triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình quan trọng, động lực và các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn còn tiểm ẩn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng… Ngoài ra, trong những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh. Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và của tỉnh, đặc biệt là các chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai các văn bản chỉ đạo, người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thể hiện nghiêm túc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền, địa phương đã trực tiếp gặp, đối thoại với nhân dân, thường xuyên sâu sát chỉ đạo giải quyết kịp thời không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Nề nếp công tác tiếp công dân tiếp tục được duy trì trên địa bàn toàn tỉnh; kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các cấp tiếp tục được tăng cường.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 80 cuộc thanh tra hành chính (giảm 01 cuộc so với cùng kỳ năm 2019), có 34 cuộc năm 2019 chuyển sang, trong đó có 52 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 28 cuộc thanh tra đột xuất. Kết quả đã ban hành kết luận 37 cuộc thanh tra; đang hoàn thiện kết luận 13 cuộc; đang triển khai tại đơn vị 30 cuộc. Qua kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 9.482,323 triệu đồng. Về công tác thanh tra và kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã thành lập 94 đoàn thanh tra, kiểm tra và 1651 cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập trên các lĩnh vực như: bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm, sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp, sữa chữa đóng mới tầu cá; đo lường chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa; xây dựng nhà ở, công trình; chất thải y tế, an toàn bức xạ, hành lang an toàn đường bộ, hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ du lịch, bản quyền tác giả, in ấn, xuất bản, văn hóa phẩm, giao thông vận tải, an toàn lao động...

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh, thanh tra cấp huyện, sở, ngành đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các đoàn thanh tra. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các Đoàn thanh tra thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra về quy trình, thời gian và nguyên tắc hoạt động của đoàn thanh tra đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động thanh tra.

Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân cũng được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành chú trọng giải quyết với 4.423 lượt tiếp công dân (giảm 13,27%), với 2.420 vụ việc (giảm 18,24%); có 66 đoàn đông người (giảm 45,45%), với 65 vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 47,15%) so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 5.478 đơn (giảm 19,17%) so với cùng kỳ năm 2019. Qua phân loại đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp là 201 đơn khiếu nại (giảm 37,5%), 36 đơn tố cáo (tăng 111,7%) so với cùng kỳ năm 2019.

Số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp là 37 vụ việc (01 vụ việc từ năm 2019 chuyển sang). Trong đó, đã giải quyết được 28/37 vụ việc, đạt 75,67% (thấp hơn cùng kỳ năm trước - 83,3%); tố cáo đúng: 02 vụ việc chiếm 7,15%, tố cáo sai: 06 vụ việc, chiếm 21,43%, tố cáo đúng một phần: 03 vụ việc, chiếm 10,71%, rút đơn: 11 vụ việc, chiếm 39,28%; kiến nghị đình chỉ giải quyết hoặc kiến nghị khác: 06 vụ việc, chiếm 21,43%.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo tiến độ; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra; Quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra; Quyết định giải quyết khiếu nại; Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật./.

Dương Thái