Đó là một trong những nội dung trong thông báo số 1745/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị, phản ánh tại Công ty Trách nhiệm hữu hữu hạn Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Theo đó, về xem xét giải quyết kiến nghị, phản ánh, Tổng công ty Cà phê Việt Nam (viết tắt là Tổng công ty) đã kịp thời thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Cà phê Đăk Nông; trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Tổng công ty đã ban hành Kết luận thanh tra và Kết luận kiểm tra. Xác minh các nội dung kiến nghị phản ánh. Tuy nhiên, quá trình thanh tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh còn một số hạn chế, như: Kết luận giải quyết kiến nghị, phản ánh của Tống công ty chưa chỉ rõ những sai sót, bất hợp lý trong các phương án khoán; chưa kết luận cụ thể về các biện pháp sửa chữa, khắc phục để giải quyết dứt điếm kiến nghị, phản ánh của người lao động; đây là nguyên nhân dẫn đến việc sau khi có kết luận của Tổng công ty, công dân vẫn tiếp tục gửi đơn và nhiều lần kéo đông người đến trụ sở UBND tỉnh Đăk Nông để kiến nghị, phản ánh gay gắt.

 

leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cà phê Đắk Nông ngày 12/4 

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, xác minh 14 nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng giao khoán đất theo các phương án khoán, từ khi quyết định phê duyệt các phương án khoán đến khi ký kết hợp đồng giao khoán đất giữa bên giao khoán (Công ty TNHH MTV Cà phê Đăk Nông) với người nhận khoán (chủ yếu là các hộ gia đình không nằm trong danh sách lao động của công ty); đối chiếu với quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ “Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh”, Thông tư số 102/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP thấy các phương án khoán đất (phương án giao khoán vườn cây) đã được Tổng công ty phê duyệt là căn cứ triến khai việc ký kết hợp đồng giao khoán đất theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP. Nội dung của các phương án khoán đất về chi phí sản xuất, phân chia sản phẩm đã được ghi trong các hợp đồng giao khoán đất mà bên giao khoán (Công ty TNHH MTV Cà phê Đăk Nông) và người nhận khoán đã ký kết.

Vì vậy, các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người nhận khoán về các nội dung ghi trong phương án giao khoán đất thực chất là sự không thống nhất, mâu thuẫn, bất đồng ý kiến phát sinh trong quá trình thực hiện các quan hệ của hợp đồng giao khoán đất đã ký kết giữa bên giao khoán và bên nhận khoán.

Việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có phát sinh) trong quá trình  thực hiện hợp đồng giao khoán đất đã ký kết theo phương án giao khoán đất đã được phê duyệt do các bên ký kết hợp đồng tự thỏa thuận, thương lượng, hòa giải trên cơ sở quy định của pháp luật; nếu không thống nhất được thì khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết. Tuy nhiên, đến thời điếm kết thúc thanh tra trực tiếp, công dân không có đơn thư khiếu nại hoặc tranh chấp hợp đồng, mà vẫn tiếp tục kiến nghị, phản ánh đến Tổng công ty và đến cơ quan hành chính nhà nước (UBND tỉnh Đăk Nông) để được xem xét, giải quyết.

Tống công ty đã xem xét xử lý tố cáo lần đầu kịp thời theo thẩm quyền. Do việc giải quyết tố cáo chưa dứt điểm, chưa cụ thể đối với từng nội dung công dân đã tố cáo nên trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc với công dân thì công dân tiếp tục nêu lại các nội dung tố cáo với thái độ gay gắt. Nhưng đến thời điếm kiểm tra, ông Hồ Văn Son, nguyên Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Tiến Ly, nguyên Kế toán trưởng Công ty đã bị bắt tạm giam, nên việc xem xét tiếp đơn tố cáo của công dân sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

Tống Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam xử lý dứt điếm các kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông rà soát từng nội dung cụ thể của các phương án khoán đất; từ đó lập, thẩm định, trình Tổng công ty phê duyệt điều chỉnh hoặc phê duyệt phương án khoán mới thay thế các phương án khoán hiện hành đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Thêm nữa, điều chỉnh lại nội dung hoặc ký kết hợp đồng khoán đất mới thay thế hợp đồng hiện hành theo quy định tại Nghị định số 135/2005/NĐ-CP và các quy định có liên quan; đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, dân chủ và bình đẳng giữa bên giao khoán và bên nhận khoán; phố biến, giải quyết kịp thời sự không thống nhất, mâu thuẫn, bất đồng ý kiến phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán theo phương án khoán đế tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình thực hiện. Đối với hợp đồng cũ mà các hộ nhận khoán không thống nhất thì tiếp tục giải thích, thương lượng hoặc hướng dẫn các hộ khởi kiện ra Tòa án theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để xử lý kịp thời hoặc đề nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm, nhất là đối với vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai (chuyển nhượng trái phép, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích); kiểm tra, làm rõ để xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xỷ lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật; chỉ đạo việc kiếm điếm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm theo thấm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Tống Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổng công ty, Công ty xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật của cán bộ, nhân viên của Công ty và của công dân là người nhận khoán trên địa bàn. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xúi giục, lôi kéo, kích động công dân, người nhận khoán khiếu kiện đông người, phức tạp, gay gắt, kéo dài ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện các biện pháp đảm báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và các địa bàn phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp, gay gắt./.

L.A