Thực hiện Chỉ thị 20, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và công khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Thanh tra trong đổi mới xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp trong công tác xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các cơ quan Trung ương, Kiểm toán nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lắp công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra tỉnh căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị để tiến hành tổng hợp, sắp xếp theo hướng mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm; rà soát các quy định liên quan để xem xét ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và hạn chế việc doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Nguồn: Thanh tra tỉnh 

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn, tỉnh còn gặp một số khó khăn như còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất nhưng không báo cáo cơ quan có thẩm quyền để rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp; một số cơ quan chức năng thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành các cuộc kiểm tra tại các doanh nghiệp nhưng không thông báo phối hợp với các cơ quan khác dẫn đến vẫn còn tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/ năm đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kế hoạch của ngành Thanh tra tỉnh và Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương vẫn còn chồng chéo trùng lắp; nhiều cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh phải dừng triển khai vì trùng lắp với Kiểm toán Nhà nước và bộ, ngành Trung ương mặc dù kế hoạch đã được phê duyệt từ trước.

Có thể nói, qua 02 năm triển khai Chỉ thị, tỉnh đã kịp thời sắp xếp, xử lý chồng chéo, trùng lắp đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng kế hoạch được phê duyệt, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, cán bộ, công chức ngành Thanh tra luôn thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra, chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động của đoàn Thanh tra...

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, cần thiết có cơ chế phối hợp giữa ngành Thanh tra với các cơ quan thuộc ngành dọc có chức năng thanh tra, kiểm tra trong việc triển khai xây dựng kế hoạch, sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ngành Thanh tra và Kiểm toán nhà nước cần thực hiện triệt để Quy chế phối hợp công tác nhằm giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, gây ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra của địa phương/.

Lan Anh