Nhằm tổ chức, thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phổ biến, quán triệt đến các bộ phận thuộc Tổng cục thực hiện nhiều biện pháp cụ thể như: Rà soát nội dung, đối tượng thanh tra thuộc phạm vi quản lý, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch; có sự phối hợp với các cơ quan có liên quan để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp và giảm thiểu phiền hà, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Do có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước với cơ quan thanh tra cấp trên, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ, các doanh nghiệp thuê bảo quản hàng dự trữ Quốc gia trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất được giao nên chất lượng các cuộc thanh tra được nâng cao, những kiến nghị đề xuất mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý của Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng như công tác quản lý của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Trong 02 năm thực hiện Chỉ thị, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành thực hiện: 04 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp thuê bảo quản. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý tài chính, kế toán tài sản nhà nước; đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các dự án mua sắm hàng dự trữ quốc gia; mua gạo dự trữ quốc gia và đầu tư xây dựng cơ bản; đặc biệt kiểm tra về chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia, công tác xuất hàng cứu trợ, công tác quản lý, sử dụng vốn, phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia… Qua thanh tra đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ theo quy định, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong hệ thống Dự trữ Nhà nước.

Sau thanh tra đã kiến nghị được với đối tượng thanh tra và các cơ quan quản lý nhà nước 55 kiến nghị (năm 2017: 31 kiến nghị, năm 2018: 11 kiến nghị, năm 2019: 13 kiến nghị), trong đó: 05 kiến nghị về xây dựng và sửa đổi cơ chế chính sách, 04 kiến nghị về tài chính (giảm trừ quyết toán, thu hồi nộp ngân sách nhà nước), số tiền: 669.451.271 đồng.

Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, để đảm bảo công tác quản lý điều hành, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, phát hiện những sai phạm, những bất cập trong công tác quản lý hiện nay, đồng thời chấn chỉnh, xử lý về công tác quản lý, nhằm thực hiện tiết kiệm và sử dụng các nguồn vốn ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả trong việc quản lý hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia; đánh giá việc chấp hành các chính sách, chế độ và quy định của Nhà nước trong công tác quản lý tài chính, phát hiện những sai phạm (nếu có), qua đó có những kiến nghị, xử lý, chấn chỉnh trong việc quản lý vốn và sử dụng kinh phí bảo quản, Tổng cục báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Căn cứ định hướng của Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nếu chồng chéo với các cơ quan cấp trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ động báo cáo Bộ Tài chính để điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Đến thời điểm hiện tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ phải điều chỉnh các cuộc thanh tra trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra (01 cuộc) và không có cuộc thanh tra nào phải điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra do chồng chéo về nội dung hoặc đối tượng thanh tra./.

Lan Anh