Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lương Sơn cơ bản đã thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2017. Tuy nhiên, chưa kịp thời hướng dẫn cho các xã thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất dẫn đến để một số xã thực hiện mô hình chưa đảm bảo trình tự, thủ tục thực hiện theo Hướng dẫn số 325/HD-SNN ngày 08/8/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc đánh giá tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa chặt chẽ, dẫn đến để 04/19 xã chưa đạt từ 01 tiêu chí đến 02 tiêu chí, nhưng Hội đồng thẩm tra huyện vẫn trình cấp có thẩm quyền công nhận cho các xã đạt tiêu chí.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Qua thanh tra, các công trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Ban Quản lý dự án CT-229 huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh phát hiện phát hiện sai sót do thi công thiếu khối lượng xây lắp và dự toán tính sai, với tổng số tiền 47.422.000.

Đối với UBND các xã, Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã đã lựa chọn một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chưa phù hợp, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa có tính chất nhân rộng trong cộng đồng. 

Công tác kiểm tra, giám sát của thành viên phụ trách xã chưa sâu sát; việc lập hồ sơ, quản lý hồ sơ chứng từ các xã còn thiếu sót; một số xã thiết lập chứng từ chi mô hình chưa đảm bảo chặt chẽ theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

04/19 xã chưa đạt từ 01 tiêu chí đến 02 tiêu chí nhưng vẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận đạt tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

05/19 xã hồ sơ, chứng từ chi mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thiết lập chưa đảm bảo chặt chẽ theo quy định như: thiếu báo giá, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, quyết định chỉ định đơn vị cung cấp, thiếu biên bản họp thôn, đơn đăng ký của các hộ.

04/19 xã (Cao Răm, Thành Lập, Tân Thành, Hợp Châu) việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cho các mô hình chưa ưu tiên cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Trong năm 2015, UBND xã Cao Răm chi sai dự toán được duyệt mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, thiết lập chứng từ chi quản lý chưa chặt chẽ theo quy định của Bộ Tài chính, dẫn đến sai phạm số tiền 5.590.000đ. Qua kiểm tra các công trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do 19 xã làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh phát hiện sai sót do thi công thiếu khối lượng xây lắp và dự toán tính sai, giá trị 236.048.000đ.

Qua thanh tra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 19 xã; 10 công trình đầu tư xây dựng do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban quản lý CT-229 huyện làm chủ đầu tư; 32 công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền 158.410.000 vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình để nộp ngân sách.

Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Phòng Nông nghiêp và Phát nông thôn huyện, Ban quản lý CT-229 huyện, UBND các xã thu hồi, nộp số tiền 23.993.000 vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình tại Kho bạc nhà nước Hòa Bình.

Bên cạnh đó, yêu cầu Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lương Sơn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được nêu trong kết luận thanh tra./.

Lan Anh