leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: noichinh.vn

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, không có vụ việc gây bức xúc, tụ tập đông người. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và chú trọng. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC.

Báo cáo nêu rõ, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 491 lượt với 360 người (giảm 182 lượt với 323 người so với cùng kỳ), 357 vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tiếp thường xuyên 277 lượt với 284 người; tiếp định kỳ, đột xuất 214 lượt với 76 người.

Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 168 đơn (93 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo và 70 đơn kiến nghị), có 141 đơn phát sinh mới (giảm 24 đơn so với cùng kỳ) và 27 vụ việc kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 127/148 đơn (đạt tỷ lệ 85,81%).

Trong quá trình giải quyết, các cấp, các ngành và người có thẩm quyền giải quyết thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đặc biệt là công tác tổ chức đối thoại với người khiếu nại bảo đảm công khai, dân chủ, phản ánh đầy đủ tình tiết, bản chất vụ việc để làm cơ sở giải quyết vụ việc một cách khách quan, đúng quy định pháp luật. Chất lượng hoạt động Đoàn Công tác liên ngành giải quyết KNTC không ngừng được nâng lên, giúp cho Chủ tịch UBND cùng cấp giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị kịp thời đúng quy định; các vụ việc khởi kiện tại Tòa án đa số được xét xử công nhận.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát; các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Theo thống kê, địa phương đã triển khai 15 cuộc thanh tra hành chính (10 cuộc từ kỳ trước chuyển sang) và thực hiện 232 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (8 cuộc kỳ trước chuyển sang, 224 cuộc trong kỳ).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những mặt còn hạn chế của các đơn vị; đồng thời, phát hiện những sai phạm, thu hồi cho Ngân sách Nhà nước, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục, răn đe, đưa công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực từng bước đi vào nền nếp; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách trong quản lý Nhà nước./.

 

Hà Tuấn