leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (trong đó tập trung vào các khoản chi đầu tư xây dựng, chi qua KBNN thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế...), đồng thời chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do KBNN quản lý.

Ngoài ra, hệ thống KBNN tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm nhũng tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ.

Theo đó, Quý III/năm 2018, hệ thống KBNN thực hiện 184 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm: 49 cuộc thanh tra, 135 cuộc kiểm tra nội bộ), số cá nhân, đơn vị vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: 203 đơn vị, với số tiền vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 1.442,66 triệu đồng, ban hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 72,650 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi nộp NSNN là 1.348,187 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2018: Hệ thống KBNN thực hiện 556 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm: 141 cuộc thanh tra, 415 cuộc kiểm tra), số cá nhân, đơn vị vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: 216 đơn vị, với số tiền vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 1.618,613 triệu đồng, ban hành 29 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 86,250 triệu đồng, số tiền đã thu hồi nộp NSNN là 1.421,231 triệu đồng./.

Lan Anh