Cụ thể, Thanh tra tỉnh Hòa Bình tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, vai trò và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về phòng, chống tham nhũng; thực hiện triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tiến hành các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo kế hoạch đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã triển khai 61 cuộc thanh tra hành chính tại 203 đơn vị. Các cơ quan thanh tra đã kết thúc 36 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, bước đầu phát hiện 30 đơn vị có sai phạm với số tiền 2.283,179 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp NSNN số tiền 689,996 triệu đồng, kiến nghị xử phạt VPHC với số tiền 15 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 25 tập thể và 53 cá nhân…

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai và tiến hành 280 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 562 tổ chức và 407 cá nhân về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành. Thanh tra các sở, ban, ngành đã kết thúc 276 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 191 tổ chức và 322 cá nhân có vi phạm, tiến hành lập 513 biên bản VPHC, quyết định xử phạt đối với 191 tổ chức và 322 cá nhân với số tiền 3.007,444 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX đối với 105 trường hợp, tịch thu 11,413 m3 gỗ các loại, 3.430 kg lâm sản khác.

Các ngành đã tổ chức tiếp 887 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 140 lượt công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 347 lượt công dân. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng"; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp 05 đoàn với 18 lượt công dân, đối với các đoàn còn lại đã được Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đoàn Cần