Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã tham mưu đầy đủ, đúng thời hạn 44/44 nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao về công tác tham mưu tổng hợp, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, như tham mưu UBND tỉnh các báo cáo chuyên đề về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, thứ 11 của HĐND tỉnh khóa X, phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

Về công tác thanh tra, đã tổ chức Hội nghị để điều phối các cuộc thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trong tỉnh; trong đó xác định nội dung, thời gian, đối tượng thanh tra, kiểm tra để khỏi trùng lắp với các đơn vị khác nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, đã triển khai 15 cuộc thanh tra tại 51 đơn vị (08 cuộc theo kế hoạch, 07 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh), đạt trên 187,5% kế hoạch của năm. Đã có báo cáo kết quả thanh tra (đối với các cuộc thanh tra do UBND tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra), ban hành kết luận thanh tra đối với 14/15 cuộc thanh tra, đạt 93,33% các cuộc thanh tra đã triển khai (còn 01 cuộc thanh tra đột xuất mới triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh còn trong thời hạn thanh tra), với 44 đơn vị có sai phạm. Qua kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm trong quản lý hơn 74.257 triệu đồng, kiến nghị thu hồi gần 1.655 triệu đồng, đã thu hơn 1.348 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, đạt 81,49%; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm 21 tập thể, 32 cá nhân.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban của Thanh tra tỉnh Bình Thuận   

Bên cạnh đó, về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiếp công dân thường xuyên 86 lượt/63 vụ/86 người. Quá trình tiếp dân, công chức tiếp dân đã lắng nghe, giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn thư đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 177 đơn, gồm khiếu nại (KN) 72 đơn, tố cáo (TC) 46 đơn, phản ánh kiến nghị (PAKN) 51 đơn, khác 08 đơn. Qua xử lý, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh 158 đơn (KN 58, TC 41, PAKN 51, đơn khác 08). Trong đó, đã trả đơn, hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 37 đơn, chuyển 31 đơn, lưu hồ sơ 90 đơn.

Đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thụ lý, xác minh 19 đơn khiếu tố (KN: 14, TC: 05); đã có báo cáo xác minh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 19/19 vụ khiếu tố (KN: 14/14, TC: 05/05), đạt 100%/85% chỉ tiêu kế hoạch năm (vượt 15% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra).

Về công tác phòng, chống tham nhũng, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh đã triển khai 01 cuộc tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; kết quả kiểm tra, bộ phận kế toán đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định về quản lý, sử dụng tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ và pháp luật về tài chính, kế toán, ngân sách hiện hành, chưa phát hiện thiếu sót, sai phạm.

Bên cạnh đó, về công tác cải cách hành chính, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 46/KH-TTBT ngày 09/01/2020 thực hiện CCHC năm 2020, tổ chức ký cam kết thực hiện công tác CHCC trong đơn vị vào ngày 10/01/2020; đã triển khai thực hiện đạt 100% các nội dung kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cập nhật công khai 100% các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh lên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh; giải quyết 141/141 hồ sơ hành chính theo cơ chế 01 cửa sớm và đúng thời hạn, đạt 100% (thủ tục hành chính về xử lý đơn thư).

Tiếp tục tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác, Thanh tra tỉnh đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý, theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, phần mềm này được triển khai đến Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Phần mềm này giúp cho việc cập nhật, theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện nhanh chóng, kịp thời; xây dựng được dữ liệu số về kết quả thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Đình Thuyết