Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, 08 tháng đầu năm 2018 toàn ngành đã triển khai 71 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 153 đơn vị; 81 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 684 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 21.040 triệu đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 6.645 triệu đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 14.396 triệu đồng; xử lý hành chính đối với 6 tập thể, 65 cá nhân, có sai phạm phát hiện qua thanh tra.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 716/UBND-NC ngày 12/3/2018 về quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh uỷ  và Thông báo Kết luận số 68/TB-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh có Công văn số 140/TTr-VP ngày 30/3/2018 chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tập trung tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác thanh tra theo Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy; đồng thời tổ chức ký Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TTr-BNC-UBKT-SNV-CT-KBNN-NHNN ngày 30/3/2018 giữa các ngành trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận kiểm tra, giám sát và thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Có thể khẳng định, trong 08 tháng đầu năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác từ những năm trước; bám sát và triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa thanh tra các sở, ngành và các huyện, thành phố được thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật, góp phần tích cực trong công tác thực thi pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí... điển hình một số đơn vị thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, như: Sở Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Thành phố Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang.

Trong những tháng cuối năm 2018, ngành thanh tra tỉnh Bắc Giang tập trung rà soát và triển khai hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo các cuộc thanh tra theo Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra và theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xử lý các sai phạm qua thanh tra.

Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Với vị trí, vai trò của mình, Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai các cuộc thanh tra và thẩm định các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc các Sở, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và của thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố theo Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy; xem xét, tiến hành thanh tra lại đối với một số cuộc thanh tra khi phát hiện vi phạm về trình tự thủ tục và không đảm bảo về chất lượng; tiến hành các cuộc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch năm 2018 làm cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm; triển khai xây dựng Kế hoạch năm 2019 trong ngành theo định hướng của Thanh tra Chính phủ đảm bảo tính toàn diện trên các lĩnh vực và tránh sự chồng chéo, trùng lắp.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong ngành Thanh tra; gắn với tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo năng lực cho các cơ quan thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Minh Nguyệt