Giảm thanh tra, kiểm tra tại 23 doanh nghiệp và 07 cơ quan, đơn vị

9 tháng đầu năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để triển khai thực hiện công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trong đó, tập trung thanh tra trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước, UBND cấp huyện, cấp xã. Kịp thời triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp.

Đáng chú ý, việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, kịp thời xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Qua rà soát, trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã có văn bản xử lý yêu cầu 10 Sở, ngành  điều chỉnh kế hoạch, dừng thanh tra, kiểm tra do không xác định cụ thể đối tượng thanh tra và tăng thêm đối tượng thanh tra nhưng không xác định lý do; giảm thanh tra, kiểm tra tại 23 doanh nghiệp và 07 cơ quan, đơn vị.

Hoạt động thanh tra hành chính đã tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; quản lý tài chính ngân sách, các khoản đóng góp của người dân; chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các dự án xây dựng công trình phục vụ dân di cư tự do... Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách, việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay, đầu tư xây dựng các công trình, dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Đồng thời, hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phát hiện và xử lý hành chính nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực, như: Thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; hành nghề y dược; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; buôn bán động vật hoang dã; các phương tiện kinh doanh vận tải; việc cấp giấy phép xây dựng; kinh doanh văn hóa... Đặc biệt, đã triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động y dược, thực hiện cách ly y tế trong thời gian thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chủ động thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cấp trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Qua thanh tra, đã hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục  những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: thanhtra.daknong.gov.vn)

Rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không cần thiết

Về việc thực hiện công tác thanh tra những tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu thủ trưởng các cấp chỉ đạo các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2021. Trong đó, chú ý rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh không cần thiết trong kế hoạch theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Mặt khác, triển khai có hiệu quả, kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các vụ việc mà báo chí, dư luận có nhiều ý kiến và các nhiệm vụ đột xuất khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; theo dõi, rà soát, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; triển khai thực hiện Công văn số 4940/UBND-KTTH ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý qua thanh tra; tập trung kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các kết luận, kiến nghị liên quan đến xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có vi phạm, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

Cùng với việc triển khai thực hiện thanh tra, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát hoạt động đoàn thanh tra; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm trong việc ban hành kết luận thanh tra và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra theo thẩm quyền, góp phần khắc phục tình trạng thanh tra chậm tiến độ, chậm ban hành kết luận.

Ngoài ra, gắn công tác thanh tra với công tác phòng, chống tham nhũng; nắm bắt, xem xét kịp thời các vụ việc dư luận có nhiều ý kiến, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước tại các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng./.

Minh Nguyệt