leftcenterrightdel
 Điểm cầu Thanh tra Phú Thọ tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 (ảnh: Báo Phú Thọ)

Các lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra chủ yếu là quản lý nhà nước về thuế, tài nguyên - môi trường, khoáng sản, an toàn giao thông, các hoạt động và dịch vụ văn hóa, y tế, hoạt động cấp tín dụng…

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 944 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 283.845,06 triệu đồng (trong đó kiến nghị thu hồi NSNN là 29.680,99 triệu đồng); ban hành 667 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt là 13.574,36 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ còn thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính. Trong 9 tháng đầu năm 2018, đã triển khai và thực hiện 96 cuộc thanh tra tại 401 đơn vị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về sử dụng tài chính, ngân sách, sử dụng đất đai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án phát triên kinh tế - xã hội... Đến nay, đã kết thúc thanh tra 63 cuộc, ban hành 44 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, phát hiện 58 đơn vị có vi phạm với số tiền 15.347,92 triệu đồng và 4.900,2 m2 đất (trong đó kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 5.348,99 triệu đồng và 1.890 m2 đất; kiến nghị khác là 9.998,93 triệu đồng và 3.010,2 m2 đất); kiến nghị xử lý kỷ luật đối với 08 cá nhân (khiển trách: 3, hạ bậc lương: 02, cảnh cáo: 01, buộc thôi việc: 01, cách chức: 01).

Ngoài ra, cũng trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra Phú Thọ đã triển khai 20 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 42 đơn vị. Qua thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn đối với cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm hoặc chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng./.

Minh Nguyệt