Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 của Thanh tra Bộ Tài chính được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019. Đối tượng đưa vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 là các đơn vị Thanh tra Bộ đã thanh tra từ 03 năm trở lên; không trùng lặp với Kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các Bộ, ngành. Ngoài ra, các đối tượng là những đơn vị có hoạt động đặc thù, có nhiều vướng mắc, có nhiều khả năng rủi ro về thu nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, đối với công tác thanh tra chuyên ngành, Bộ Tài chính sẽ thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác. Tập trung thanh tra Bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có cơ chế tài chính đặc thù; thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các Bộ, ngành, địa phương, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư được nhà nước quyết định đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có liên quan đến công tác an sinh xã hội; việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn do Chính phủ, Bộ ngành và địa phương quản lý, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính phủ, nhằm đánh giá tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư mua sắm tài sản của doanh nghiệp và việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, phát hiện thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước,...; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định của Luật Giá; thanh tra công tác quản lý tài chính các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước của Trung ương và các địa phương. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số Bộ ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa  

Bên cạnh đó, công tác thanh tra hành chính tập trung chủ yếu vào thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật và việc thực thi trách nhiệm theo thẩm quyền; tập trung thanh tra công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thương mại; thanh tra việc xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế tài chính; công tác quản lý tài chính nội bộ; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, mua sắm, đầu tư xây dựng; công tác quản lý và sử dụng cán bộ; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Bộ Tài chính cho biết, để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 ngay sau khi được Bộ phê duyệt, Thanh tra Bộ đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 01/2020 theo quy định; các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ công chức; phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ công chức vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Lan Anh