Cụ thể, Kết luận thanh tra chỉ ra ra nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm… với số tiền sai phạm tài chính lên đến nhiều tỷ đồng.

Đối với nguồn kinh phí UBND thị xã Giá Rai quản lý, Kết luận thanh tra nêu rõ khoản chi tạm ứng phục vụ cho nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công là gần 23 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư không có thủ tục hồ sơ, chi cho công tác thường xuyên khác kéo dài nhiều năm mà không thể bố trí vốn để thanh toán trên 6,5 tỷ đồng.

Về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phân bổ bổ sung, các khoản chi không cân đối của dự toán được giao cho các đơn vị chưa phù hợp mục đích sử dụng gần 3 tỷ đồng.

Đối với khoản phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho công tác xúc tiến đầu tư của thị xã Giá Rai, chi chưa đúng mục đích sử dụng, chi sai chế độ tài chính hơn 600 triệu đồng.

Đối với công tác quản lý, sử dụng ngân sách, thanh tra phát hiện thanh toán công tác phí, hỗ trợ, quà, mua sắm… sai và chưa đúng chế độ quy định tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã Giá Rai hơn 832 triệu đồng; trong đó, số tiền chi chưa đúng, cần chấn chỉnh là hơn 275 triệu đồng, cần thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 557 triệu đồng. Các khoản chi sai, chưa đúng tại xã, phường gần 160 triệu đồng.

Từ các sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm đối với các Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ở giai đoạn phụ trách trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư để xảy ra sai phạm trên; kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân tại Phòng Tài chính - Kế hoạch tùy theo mức độ vi phạm ở thời điểm phụ trách trong quản lý điều hành chưa tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí được giao.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Hội đồng Nhân dân - UBND, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Dịch vụ đô thị; Chủ tịch UBND phường Hộ Phòng, UBND xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thanh Đông, Tân Phong, Tân Thạnh (theo giai đoạn, bộ phận phụ trách) trong quản lý, điều hành để xảy ra sai phạm trên.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu còn kiến nghị thu hồi đối với những đơn vị, cá nhân có trách nhiệm nộp các khoản vi phạm với số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó thu hồi trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách với số tiền hơn 654 triệu đồng; thu hồi trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền 490 triệu đồng.

Đình Thuyết