Theo Kết luận Thanh tra  của Thanh tra Chính phủ, trong những năm qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm và có nhiều nỗ lực đối với công tác tiếp công dân. Lãnh đạo UBND các cấp và các Sở, ngành đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, công bố công khai lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo, bố trí nơi tiếp công dân riêng và cử cán bộ làm công tác tiếp công dân định kỳ.

Trong công tác giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền, UBND đã chú trọng, đề cao tính pháp chế trong hoạt động giải quyết KNTC. Các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND các cấp đã kịp thời xem xét, đề xuất giải quyết vụ việc do lãnh đạo giao. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật về KNTC do cấp trên ban hành đã được UBND tỉnh ban hành văn bản để cụ thể hóa những quy định cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, theo phương châm tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếu nại; quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận và xử lý, đề cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo trong việc giải quyết KNTC.

Việc xây dựng và phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm đã được triển khai và thực hiện, phù hợp với định hướng của Thanh tra Chính phủ, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đã khắc phục được cơ bản sự chồng chéo trong hoạt động.

Về công tác PCTN, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về PCTN; đã ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về công tác PCTN. Nội dung Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện đã chú trọng đến các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực theo chức năng quản lý nhà nước của tỉnh.

Tuy nhiên, trong thông báo Kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ những điểm còn tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN như việc Chủ tịch một số huyện ở Bắc Ninh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định. Hầu hết ở cấp huyện chưa thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư nên việc tổng hợp, báo cáo về công tác này còn chậm chạp, chưa đáp ứng tốt cho công tác quản lý nhà nước.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể về phạm vi, đối tượng được thanh tra. Một số kết luận thanh tra có chỉ ra một số sai phạm nhưng không chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp để xử lý sai phạm và chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong công tác PCTN, Thanh tra Chính phủ đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm, nội dung thông tin kê khai tại một số bản chưa đầy đủ, thiếu thông tin.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật PCTN còn mang tính hình thức, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCTN chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác phòng ngừa tham nhũng có mặt còn hạn chế, nhất là việc minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất

Việc chấp hành về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu sót. Một số đơn vị chưa thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định, vi phạm Luật Thanh tra.

Trên cơ sở kết quả thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN tại tỉnh Bắc Ninh, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tiền, tài sản Nhà nước bị thất thoát; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Gắn việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm với việc phổ biến các quy định của pháp luật và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ việc.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PCTN, trọng tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cụ thể, sát thực tế và hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Đối với hai dự án Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra (dự án đầu tư xây dựng ngầm hóa kênh Cống Thôn và dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 295B), cần tổ chức kiểm điểm một cách nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện dự án. Có giải pháp cụ thể để xử lý, khắc phục những sai sót nêu trong kết luận thanh tra và các khác nội dung khác được Bộ Xây dựng kết luận năm 2014, báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ./.

H.T