Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTT ngày 29/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam về kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam đối với trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 9/9/2019, Đoàn kiểm tra của Thanh tra tỉnh đã tiến hành làm việc với UBND huyện Hiệp Đức và các phòng, ban, tổ chức, cá  nhân có liên quan trực tiếp đến Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTT ngày 21/3/2014 và Kết luận số 07/KL-TTT ngày 25/7/2015 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTT ngày 21/3/2014 và Kết luận số 07/KL-TTT ngày 25/7/2015 được Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam ký ban hành sau khi kết thúc 2 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức theo Quyết định số 23/QĐ-TTT ngày 12/2/2014 và Quyết định số 56/QĐ-TTT ngày 26/3/2015.

Tại Kết luận số 20/KL-TTT ngày 29/10/2019 nêu rõ, qua kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 20/KL-TTT ngày 29/10/2019 và Kết luận số 07/KL-TTT ngày 25/7/2015, nhìn chung UBND huyện đã cơ bản thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng. Đã rà roát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại UBND huyện Hiệp Đức vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đối với cả 2 Kết luận số 20/KL-TTT ngày 29/10/2019 và Kết luận số 07/KL-TTT ngày 25/7/2015, UBND huyện Hiệp Đức đều không xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện; UBND xã Hiệp Hòa và UBND xã Sông Trà vẫn chưa triển khai thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân theo như Kết luận thanh tra, UBND huyện chưa thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác tiếp công dân cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. 

Kiểm tra ngẫu nhiên một số bản kê khai tài sản thu nhập, đoàn thanh tra nhận thấy, việc giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập và tổng thu nhập trong năm thông tin mô tả tài sản chưa kê khai đầy đủ, một số bản kê khai tài sản số liệu kê khai năm sau và năm trước không khớp nhau, chỉ kê khai nhà, đất, nhưng thiếu thông tin nguồn gốc tài sản.

Để thực hiện tốt các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong thời gian tới cần chỉ đạo và thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Tổ chức kiểm điểm các cá nhân, phòng, ban có liên quan đến việc không xây dựng kế hoạch triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra.

Chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với các phòng trong việc khảo sát, nắm bắt thông tin về đối tượng thanh tra để xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm đảm bảo nguyên tắc, căn cứ, nội dung định hướng và trình tự thủ tục theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra để đảm bảo về trình tự, thủ tục phương pháp tiến hành thanh tra và việc lập, quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ thanh tra theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra nhằm giúp đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra.

Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo. Chú trọng kiểm tra, thanh tra lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn dễ kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, kết hợp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn cho đội ngũ công chức làm công tác này...

Đối với Luật PCTN, hằng năm chỉ đạo bộ phận có liên quan tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN tại UBND huyện theo quy định. Thực hiện việc công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện tốt công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và tổ chức theo dõi, tổng hợp, lưu giữ theo đúng quy định./.

Dương Thái