Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Công văn số 1079/UBND-NC mới được UBND tỉnh Quảng Bình ban hành nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kết hợp thẩm tra xác minh với đối thoại trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong quá trình giải quyết phải xem xét kỹ từng nội dung, yêu cầu của người khiếu nại, kết hợp tiến hành thẩm tra, xác minh với đối thoại trực tiếp.

Đồng thời, tập trung rà soát xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực; giao trách nhiệm cho từng cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp, phân công lãnh đạo để giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Chủ động giải quyết kịp thời các tình huống KNTC phức tạp, đông người không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên.

Đặc biệt, với những địa phương khi triển khai các dự án đầu tư phải thu hồi đất, cần dự báo tình hình phát sinh khiếu kiện có thể xảy ra; tuân thủ quy trình công khai các chế độ chính sách liên quan và có phương án thích hợp tổ chức tiếp công dân để giải thích kịp thời những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Đối với những vụ việc KNTC có nội dung, tình tiết phức tạp và các vụ việc khiếu nại lần 1, lần 2 phải tổ chức việc đối thoại với công dân trước khi ra Quyết định giải quyết. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Phiên tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và của lãnh đạo UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân định kỳ; các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao và do Văn phòng UBND tỉnh chuyên theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi giải quyết phải báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Khi công dân tập trung KNTC đông người ở các cơ quan tỉnh và Trung ương, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có công dân KNTC phải phân công lãnh đạo và cán bộ có thẩm quyền để phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh bàn biện pháp giải quyết, đưa công dân về địa phương. Không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh và của đất nước.

leftcenterrightdel
 Một phiên tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh Quảng Bình. (ảnh internet)

Nắm chắc tình hình những nơi dễ phát sinh KNTC đông người, phức tạp

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân nhất là những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; đôn đốc thực hiện nghiêm các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC nếu xét thấy cần thiết.

Mặt khác, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, nắm tình hình KNTC, những nơi dễ phát sinh KNTC đông người để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết...

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân) và các Sở, ngành thường xuyên rà soát, lập danh sách các vụ việc đã có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các vụ việc thuộc thẩm quyền của các địa phương, đơn vị nhưng chưa được giải quyết; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, phối hợp với các Sở, ngành chức năng để hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Minh Nguyệt