Qua kết quả kiểm tra: Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTT ngày 12/02/2014, ngày 21/3/2014, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 02 năm 2012 - 2013. Kết luận thanh tra không có kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính mà chủ yếu kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tiến hành thực hiện một số giải pháp để tăng cường và nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại địa phương. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, xem xét bố trí địa điểm tiếp công dân riêng, thuận tiện; niêm yết lịch tiếp công dân, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế tiếp công dân cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; thực hiện hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định.

Hằng năm, Thanh tra huyện đều triển khai thực hiện thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện cấp xã và Trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại Quyết định phê duyệt thanh tra hằng năm. Về chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở: Đối với các cán bộ làm công tác tiếp dân thuộc cấp huyện thì UBND huyện đã thực hiện chi trả theo quy định của pháp luật. UBND huyện chưa thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác tiếp công dân cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. 

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn: Đã ban hành văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 8/3/2016 về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh và công văn số 01/UBND ngày 2/1/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 UBND huyện Hiệp Đức không xây dựng kế hoạch triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 21/3/2014 về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 02 năm 2012 - 2013.

Tiếp đó, ngày 25/6/2015, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong hai năm 2013 - 2014. Kết luận thanh tra không có kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính mà chủ vếu kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tiến hành thực hiện một số giải pháp để tăng cường và nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ cho Thanh tra huyện cơ bản đảm bảo thực hiện tốt chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN). Đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện thực hiện việc tự kiểm tra về PCTN đối với các bộ phận trực thuộc tại công văn số 31/TTr quy định thi đua về làm việc Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và PCTN; công văn số 41/TTr ngày 15/3/2019 về việc nhắc nhở thực hiện chế độ báo cáo và chấm điểm thi đua về làm việc Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và PCTN: Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCTN theo quy định tại Công văn số 3828/UBND-NC ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra qua kiểm tra nhận thấy, UBND huyện Hiệp Đức không xây dựng kế hoạch, triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 25/6/2015 về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong việc thực hiện Luật PCTN trong hai năm (2013 - 2014).

Qua kiểm tra nhìn chung UBND huyện đã cơ bản thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiêu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN. Đã rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo sự chuyên biển mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra còn có những hạn chế, tồn tại như: UBND xã Hiệp Hòa và UBND xã Sông Trà vẫn chưa triển khai thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân theo như Kết luận thanh tra, UBND huyện chưa thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác tiếp công dân cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. UBND huyện Hiệp Đức không xây dựng kế hoạch triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 21/3/2014 về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 02 năm (2012 - 2013). UBND huyện Hiệp Đức không xây dựng kế hoạch triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 25/6/2015 về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong việc thực hiện Luật PCTN trong hai năm (2013 - 2014).

Để thực hiện tốt các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong thời gian tới cần chỉ đạo và thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Tổ chức kiểm điểm các cá nhân, phòng, ban có liên quan đến việc không xây dựng kế hoạch triển khai và Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 04/KL-TTT ngày 21/3/2014 về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 02 năm 2012 – 2013.

Chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với các phòng trong việc khảo sát, nắm bắt thông tin về đối tượng thanh tra để xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm đảm bảo nguyên tắc, căn cứ, nội dung định hướng và trình tự thủ tục theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra để đảm bảo về trình tự, thủ tục phương pháp tiến hành thanh tra và việc lập, quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ thanh tra theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra nhằm giúp đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra.

Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo. Chú trọng kiểm tra, thanh tra lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn dễ kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, kết hợp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn cho đội ngũ công chức làm công tác này...

Đối với Luật PCTN, hằng năm chỉ đạo bộ phận có liên quan tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN tại UBND huyện theo quy định. Thực hiện việc công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện tốt công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và tổ chức theo dõi, tổng hợp, lưu giữ theo đúng quy định./.

Dương Thái