PCTN cần xem là tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị

Theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị, Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN); chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền, cấp trên nếu đế xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình.

“Phải coi đấu tranh PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị”, Kế hoạch nhấn mạnh.

UBND tỉnh Bắc Giang đã đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu nhằm thực hiện tốt Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nâng cao nhận thức của người đứng đầu, của cán bộ công chức, viên chức đối với các quy định của pháp luật về PCTN nói chung và “tham nhũng vặt” nói riêng.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm người dứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN và các hành vi “tham nhũng vặt”. Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các hành vỉ “tham nhũng vặt” trên các lĩnh vực, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN; kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Bên cạnh đó, cần rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là các quy trình, trình tự giải quyết công việc trên các lĩnh vực nhằm ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực. Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thực hiện công khai đầy đủ các hình thức, đúng quy định của pháp luật về PCTN đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung dễ phát sinh tiêu cực... mà pháp luật quy định bắt buộc phải công khai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong việc thực thi công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng rà soát, xử lý chồng chéo trong thanh, kiểm tra

Với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, UBND tỉnh Bắc Giang giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham mưu xây dựng các kênh thông tin (như thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng), công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, người dân về tố cáo hành vi “tham nhũng vặt” của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan thanh tra thuộc tỉnh. Nghiên cứu cơ chế nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh cần kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ này theo tinh thần Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ…

Cùng với đó, tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng rà soát, xử lý trùng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/doanh nghiệp/năm (trừ trường họp phát hiện có dấu hiệu vi phạm)…/.

Minh Nguyệt