Đoàn Kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại 04/06 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh được thanh tra năm 2017 (Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thị xã Vĩnh Châu, Công an huyện Kế Sách, Công an huyện Trần Đề). Kết quả cho thấy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Kết luận, kiến nghị thanh tra. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, tại 04 đơn vị được kiểm tra đã chủ động tổ chức họp phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận thanh tra, Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả về Công an tỉnh.

Sau thanh tra, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường của Công an tỉnh Sóc Trăng đã được quan tâm hơn, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã nhập cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về môi trường kết hợp với xử lý nghiêm minh, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  

Kết thúc kiểm tra tại Sóc Trăng, Đoàn kiểm tra đã có văn bản Báo cáo kết quả kiểm tra lên đồng chí Chánh Thanh tra Bộ và đề nghị Chánh Thanh tra ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra tới Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng và đề nghị tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường phát huy những mặt tích cực đã làm được, tổ chức thực hiện triệt để, dứt điểm kết luận, kiến nghị thanh tra, khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót Đoàn kiểm tra đã đề cập tại Biên bản kiểm tra tại từng đơn vị và Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra tại Công an tỉnh.

          Trần Thị Thu Hiền, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Công an