leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Quyết định nêu rõ, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác PCTN; việc thực hiện kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.

Đồng thời kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; việc chấp hành trình tự thủ tục trong hoạt động thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra từ năm 2019 đến thời điểm kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra gồm: Các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; UBND huyện Nghĩa Hành. Riêng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chỉ kiểm tra nội dung về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác PCTN; việc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai doạn 2019 - 2021”.

Đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Trần Văn Thừa, Trưởng phòng Nghiệp vụ 5, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm tra trong thời hạn 30 ngày./.

Lan Anh