Cụ thể, trong tháng 6 năm 2020, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ đã triển khai 22 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 75,18 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 3,80 tỷ đồng (đã thu hồi 239 triệu đồng), kiến nghị xử lý khác 71,38 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 05 cá nhân; ban hành 123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 425 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 360 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Thanh tra thành phố Cần Thơ công bố quyết định tại thanh tra tại đơn vị 

Cùng thời gian này, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 241 lượt với 252 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, 01 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 229 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; qua phân loại, xử lý, có 11 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó có 09 đơn kỳ trước chuyển sang). Số còn lại là đơn trùng, đơn nặc danh, không thuộc thẩm quyền, các cơ quan hành chính nhà nước đã ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định. Đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 6/11 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Các đơn khiếu nại còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Đình Thuyết