Theo báo của Thanh tra tỉnh, trong năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã triển khai thực hiện 75 cuộc thanh tra hành chính tại 197 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 8,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi gần 4,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 10 tổ chức, 58 cá nhân; chuyển công an điều tra 4 vụ, 4 đối tượng.

Các sở, ngành tỉnh đã tiến hành 258 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hơn 12.800 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Qua đó, phát hiện 2.087 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 452 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, thu đạt gần 93%.

Việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, qua rà soát, đến nay các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn chưa xảy ra chồng chéo về đối tượng, nội dung thanh tra giữa các sở, ngành và địa phương.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã tiếp 5.035 lượt công dân, với hơn 5.600 người đến KN, tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh, giảm hơn 21% so với năm trước, trong đó có 46 đoàn KN nhiều người.

Số đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp nhận là 2.285 đơn, giảm gần 8,5% so với năm 2019. Đến nay, đã giải quyết 379 vụ trong số 391 vụ việc KN thuộc thẩm quyền, đạt 97%.

Việc thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo đến các cấp, các ngành khẩn trương triển khai và tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Qua kiểm tra, rà soát có 25 vụ việc, trong đó có 4 vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành kiểm tra, rà soát, kết luận; 6 vụ KN, TC đã được bộ, ngành Trung ương kết luận, thống nhất phương án giải quyết; 15 vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết và chỉ đạo kiểm tra, rà soát nhiều lần nhưng người dân chưa đồng tình.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, tập trung tiếp công dân và xử lý đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh đúng quy định; giải quyết kịp thời các KN, TC thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở; hạn chế các vụ việc KN đông người, phức tạp trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đình Thuyết