Để đạt được kết quả trên, hàng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng thời, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Việc thực hiện kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập hằng năm được Thành ủy và UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Qua đó, UBND Thành phố đã giao cho Thanh tra Thành phố đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; trong đó, có kiểm tra nội dung kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh trong việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát việc kê khai, tài sản, thu nhập.

leftcenterrightdel
Một buổi tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống thanh nhũng của Thanh tra Thành phố Cần Thơ 

Theo Thanh tra Thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn một số hạn chế nhất định chủ yếu liên quan đến việc một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; việc giám sát, kiểm soát các nội dung trong bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai vẫn còn chưa thực sự hiệu quả. Việc công khai bản kê khai được tiến hành chủ yếu qua hai hình thức là công khai tại cuộc họp cơ quan và niêm yết, tùy theo sự lựa chọn và quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc thực hiện công khai, lưu giữ bản kê khai và tổng hợp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện cấp ủy quản lý (vừa làm lãnh đạo của cấp sở, ban, ngành vừa kiêm nhiệm làm lãnh đạo của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước) gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, cán bộ phụ trách việc kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, đơn vị thay đổi thường xuyên nên việc hướng dẫn kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm gặp nhiều khó khăn, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót.

Để việc triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập trong những năm tới đạt kết qua tốt, Thanh tra Cần Thơ đã đề ra một số giải pháp cần thực hiện cụ thể là: Về trình tự thủ tục kê khai, tiếp nhận bản kê khai tuân thủ thực hiện nghiêm theo Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Chậm nhất là 30/11 hàng năm, các đơn vị chỉ đạo cho bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu bản kê khai, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu bản kê khai, việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; trường hợp bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lưu bản chính hoặc bản sao theo thẩm quyền, gửi 01 bản sao đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai bản kê khai để thực hiện việc công khai theo quy định. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Về công khai bản kê khai cũng phải tuân thủ theo Điều 13 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP cụ thể: Niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập được áp dụng trong điều kiện cơ quan, đơn vị có vị trí niêm yết đảm bảo an toàn, không làm mất, rách nát và đủ điều kiện để mọi người trong cơ quan, đơn vị có thể xem các bản kê khai; thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục.

Cơ quan, đơn vị có thể niêm yết bản kê khai ở nhiều vị trí tùy theo tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. Nếu cơ quan, đơn vị quy mô nhỏ, trụ sở làm việc tập trung thì niêm yết tại 01 vị trí; nếu cơ quan, đơn vị quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì có thể niêm yết bản kê khai tại trụ sở của từng đơn vị; danh sách bản kê khai niêm yết tại mỗi vị trí phù hợp với danh sách người có nghĩa vụ kê khai tại đơn vị đó.

Quá trình thực hiện phải lập biên bản khi bắt đầu, khi kết thúc niêm yết có sự tham gia của công đoàn cơ quan, đơn vị; ghi chép các nội dung phản ánh liên quan đến nội dung bản kê khai.

Ngoài ra, có thể công khai bản kê khai tại cuộc họp; tuy nhiên, cuộc họp công khai bản kê khai đó phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình (nếu có) về thông tin các bản kê khai.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra về các yêu cầu công khai tại cuộc họp. Trường hợp phát hiện đơn vị được giao tổ chức cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì yêu cầu họp lại và xử lý trách nhiệm người được giao tổ chức cuộc họp.

Về kỳ báo cáo được quy định cụ thể tại Điều 28 và Điều 29 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, hằng năm đều phải thực hiện kê khai phần phát sinh tăng, giảm và giải trình lý do tăng, giảm. Trường hợp không có tăng, giảm thì vẫn phải kê khai, ghi rõ ngày, tháng, năm và ký đầy đủ vào từng trang của bản kê khai theo đúng quy định. Thực hiện báo cáo bằng lời và biểu mẫu theo phụ lục số IV của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP...

 Đình Thuyết