Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm không có diễn biến phức tạp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. So với cùng kỳ năm 2019, tình hình khiếu kiện của công dân giảm về số lượt, số đoàn đông người, số lượng đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính các cấp, không có đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Từ đầu năm 2020 đến nay, theo đánh giá của UBND tỉnh Lai Châu, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp cả trong nước và trên thế giới, các vụ khiếu kiện trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhận thức về pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng của một bộ phận người dân còn hạn chế, dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, kích động, xúi giục tham gia khiếu kiện; một số vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật nhưng công dân không nhất trí vẫn tiếp tục gửi đơn vượt cấp đòi hỏi những quyền lợi, chính sách không đúng theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định; tăng cường đối thoại với công dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của công dân; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; ban hành kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành tăng cường; chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh duy trì thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra cơ bản đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan hành chính cùng cấp trong quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nêu trên là do các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và có sự phối hợp kịp thời, thống nhất trong việc xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

Mặc dù vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh không đồng đều, chất lượng có mặt còn hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng ở một số nơi chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa còn hạn chế dẫn đến bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tham gia khiếu kiện.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giải thích về chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án. Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết đúng chính sách, pháp luật các vụ việc khiếu kiện của công dân ngay tại cơ sở, nhất là đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; tăng cường công tác công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện triệt để quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật./.

Dương Thái