Trên cơ sở kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 40 cuộc thanh tra hành chính tại 105 đơn vị tổ chức (trong đó có 10 cuộc năm 2017 chuyển sang, 30 cuộc triển khai mới trong kỳ báo cáo). Nội dung thanh tra tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cấp, công tác quản lý và sử dụng đất đai... Việc triển khai các cuộc thanh tra chuyên ngành đã được các sở, ngành tổ chức 64 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (kỳ trước chuyển 08 cuộc, triển khai trong kỳ báo cáo 56 cuộc) tại 251 đơn vị tổ chức, cá nhân. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực chủ yếu như tài nguyên môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược tư nhân, hoạt động viễn thông, giáo dục, xây dựng, tài chính ngân sách, bảo hiểm... Các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện 13 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 18 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 02 cuộc, triển khai trong kỳ báo cáo 11 cuộc). Qua thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng như: việc xây dựng nội quy, quy chế, niêm yết lịch tiếp công dân của một số đơn vị còn chưa đảm bảo theo quy định, việc phân loại, xử lý đơn còn nhầm lẫn, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị chưa sát với tình hình thực tế…

leftcenterrightdel
Thanh tra Lai Châu làm việc tại đơn vị thanh tra 

Qua công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh còn tồn tại một số hạn chế; việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra ở một số cơ quan, địa phương còn chậm. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra ở một số đơn vị còn chưa triệt để, tỷ lệ thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm còn thấp. Quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra còn xảy ra chồng chéo giữa các Bộ, ngành với địa phương, nhất là đối với các dự án đầu tư xây dựng đã có kết luận thanh tra. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng báo cáo còn có mặt hạn chế…

Bên cạnh những tồn tại, hạn chế, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đã có nhiều ưu điểm và khắc phục được nhiều hạn chế như; các cơ quan, đơn vị đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh để xây dựng chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2018. Hoạt động thanh tra ngày càng được đổi mới theo hướng tăng cường công tác thanh tra trách hiệm, thanh tra theo chuyên đề. Các quyết định thanh tra, kết luận thanh tra được công bố đảm bảo tính công khai minh bạch theo quy định. Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức các cơ quan Thanh tra nhà nước. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và đề xuất với Thanh tra Chính phủ trong việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra…

Dương Thái