Qua thanh tra phát hiện số đơn vị có vi phạm là 78/125 đơn vị được thanh tra. Sai phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra là nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công; chi ngân sách không đúng quy định; sử dụng đất không đúng mục đích; chuyển nhượng, cho thuê không đúng quy định..., thuộc các lĩnh vực xây dựng, tài chính, đất đai với số tiền 5.079,3 triệu đồng, 88.557m2 đất.

Kết thúc thanh tra, đã kiến nghị thu hồi 3.833,6 triệu đồng, 86.185m2 đất; giảm trừ thanh toán, thi công bổ sung và xử lý khác 1.245,7 triệu đồng, 2.372m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 24 tổ chức và 61 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 01 vụ.

Trong kỳ, các cơ quan thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 137 kết luận thanh tra. Qua kiểm tra, đã thu hồi 4.434,3 triệu đồng/11.502,9 triệu đồng phải thu hồi; đã thu hồi 86.185m2/86.185m2 đất phải thu hồi; đã tổ chức xử lý hành chính đối với 15 tổ chức và 36 cá nhân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan thanh tra đã thực hiện 994 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 963 tổ chức và 949 cá nhân, trong đó có 304 cuộc có thành lập đoàn và 690 cuộc thanh tra độc lập. Nội dung thanh tra chủ yếu trên các lĩnh vực về giao thông, vận tải; tài chính; y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch...

Qua thanh tra, đã phát hiện 377 tổ chức và 620 cá nhân có vi phạm. Các cấp có thẩm quyền đã ban hành 958 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 352 tổ chức và 606 cá nhân. Tổng số tiền vi phạm là 5.266,7 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi 459,4 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 4.807,3 triệu đồng. Ngoài ra, đã kiến nghị các hình thức xử phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cùng kỳ, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 1.948 lượt với 2.542 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trực tiếp, trong đó có 47 đoàn đông người với 545 người. Nội dung tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường, chế dộ, chính sách... Trong đó, khiếu nại về lĩnh vực hành chính 224 vụ việc, lĩnh vực tư pháp 06 vụ việc, lĩnh vực khác 10 vụ việc; tố cáo về lĩnh vực hành chính 19 vụ việc, tư pháp 12 vụ việc; kiến nghị, phản ánh 1.220 vụ việc.

Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận giải quvết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Có 1.081 vụ việc đã được giải quyết và 410 vụ việc chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 4.120 đơn, gồm: 3.971 đơn tiếp nhận trong kỳ và 149 đơn kỳ trước chuyển sang. Trong đó, có 2.926 đơn đủ điều kiện xử lý và 1.194 đơn không đủ điều kiện xử lý (lưu theo quy định).

Có thể nói, UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; công tác tổ chức xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Qua kết quả thực hiện, đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra; khắc phục việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của các cơ quan thanh tra được tăng cường, qua đó đã góp phần phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra./.

Lan Anh